ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0870 6 ธ.ค. 2562 D31000063110022 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.พิธาน ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 8,442.30 - ผ่านการตรวจสอบ
0869 6 ธ.ค. 2562 D31000063110025 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ..ดร.พิธาน ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,416.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0868 6 ธ.ค. 2562 D31000063120004 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างทำโล่รางวัล - - 6,997.80 ผ่านการตรวจสอบ
0867 6 ธ.ค. 2562 D31000063110005 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.อภิชาติ ค่าจัดซื้อวัดุ - - 7,437.57 ผ่านการตรวจสอบ
0866 6 ธ.ค. 2562 F31000063820014 คณะวิทยาศาสตร์ นายวิชัย ค่าเงินรางวัล - - 38,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0865 6 ธ.ค. 2562 F51000063520021 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าตอบแทนวิทยากร 10,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0864 6 ธ.ค. 2562 F51000063520023 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าขอใบอนุญาตทำงาน - - 5,300.00 ผ่านการตรวจสอบ
0863 6 ธ.ค. 2562 F51000063520024 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 52,258.05 ผ่านการตรวจสอบ
0862 6 ธ.ค. 2562 F51000063820006 ว.แพทย์ทางเลือก นายบดินทร์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 3,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0861 6 ธ.ค. 2562 F16000063550002 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0186 6 ธ.ค. 2562 F00000063550042 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
188 6 ธ.ค. 2562 F000000630550046 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 59,187.64 - - ผ่านการตรวจสอบ
0860 4 ธ.ค. 2562 F35000063820002 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.พัชรินทร์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 9,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
0859 4 ธ.ค. 2562 F35000063820001 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.พัชรินทร์ ค่าตอบแทนนักศึกษา - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0858 4 ธ.ค. 2562 F35000063820003 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.พัชรินทร์ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 14,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
0857 4 ธ.ค. 2562 D31000063110008 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0856 4 ธ.ค. 2562 D14000063110012 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจัดซื้อกระดาษ 5,055.75 - - ผ่านการตรวจสอบ
0855 4 ธ.ค. 2562 D14000063110001 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจัดซื้อวัสดุ 23,974.42 - - ผ่านการตรวจสอบ
0854 4 ธ.ค. 2562 F11040063520086 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0853 4 ธ.ค. 2562 F11040063820052 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเอาหารและอาหารว่าง - 390.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0852 4 ธ.ค. 2562 F11040063820051 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,425.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0851 4 ธ.ค. 2562 F40000063520008 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0850 4 ธ.ค. 2562 F33080063530003 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ชนันทร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0849 4 ธ.ค. 2562 F33080063550002 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ชนันทร ค่าโทรศัพท์ - 428.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0848 4 ธ.ค. 2562 F61000063530024 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0847 4 ธ.ค. 2562 F61000063540007 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0846 4 ธ.ค. 2562 F61000063550007 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าไฟฟ้า - 43,060.22 - ผ่านการตรวจสอบ
0845 4 ธ.ค. 2562 F61000063530025 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0844 4 ธ.ค. 2562 F61000063530023 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.อุไร ค่าทางด่วนและน้ำมันเชื้อเพลิง - 1,160.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0841 4 ธ.ค. 2562 F61000063530020 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.อุไร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 1,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ