ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0814 3 ธ.ค. 2562 F51000063520022 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตั๋วเครื่องบิน - - 14,971.62 ผ่านการตรวจสอบ
0813 3 ธ.ค. 2562 F31000063560019 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าตอบแทนการสอน - 138,060.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0812 3 ธ.ค. 2562 D31000063120007 คณะวิทยาศาสตร์ นางภัทราวรรณ ค่าจ้างทำแผ่นโปสเตอร์ 4,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0811 3 ธ.ค. 2562 D31000063110012 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดวื้อวัสดุ 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0810 3 ธ.ค. 2562 D31000063120006 คณะวิทยาศาสตร์ นางภัทราวรรณ ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0809 3 ธ.ค. 2562 D31000063110007 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 9,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0808 3 ธ.ค. 2562 F11010163820003 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าเบี้ยประชุม - 9,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0807 3 ธ.ค. 2562 F11010163520003 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าเบี้ยประชุม - 5,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0806 3 ธ.ค. 2562 F11010163820004 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 330.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0805 3 ธ.ค. 2562 F34000063520018 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.จาระไน ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0804 3 ธ.ค. 2562 F34000063520019 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,080.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0803 3 ธ.ค. 2562 F34000063550017 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ดร.จุฑารัตน์ ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 15,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0802 3 ธ.ค. 2562 F11040063820048 กองบริหารงานบุคคล นางกาญจนี ค่าตอบแทนวิทยากร 14,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0801 3 ธ.ค. 2562 F11040063550001 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าไปรษณี - 200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0799 3 ธ.ค. 2562 F11050063570006 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา 10 ราย - - 75,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0798 3 ธ.ค. 2562 F11040063820045 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรณดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0797 3 ธ.ค. 2562 F12000063880006 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ณัชชนุตม์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0796 3 ธ.ค. 2562 F11040063520083 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0795 3 ธ.ค. 2562 F11040063520084 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าตอบแทนกรรมการ 900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0197 3 ธ.ค. 2562 F11020063820005 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 2,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0196 3 ธ.ค. 2562 F11020063820006 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าเบี้ยประชุม - 14,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0195 3 ธ.ค. 2562 D11000063120061 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจ - - 800.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0194 3 ธ.ค. 2562 D11000063120060 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจัดทำกระเป๋าพร้อมสกรีน 4,930.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0193 3 ธ.ค. 2562 D11000063120053 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0192 3 ธ.ค. 2562 D11000063120048 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์ - 10,047.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0191 3 ธ.ค. 2562 D11000063110043 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อของรางวัล - - 10,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0190 3 ธ.ค. 2562 D11000063110044 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 1,996.62 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0189 3 ธ.ค. 2562 D11000063130002 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4,815.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0188 3 ธ.ค. 2562 F0000063550046 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 59,187.64 - - ผ่านการตรวจสอบ
0794 3 ธ.ค. 2562 F11050063570008 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษา ต่อเนื่อง 4 ราย - - 60,000.00 ผ่านการตรวจสอบ