ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0710 28 พ.ย. 2562 D61000063110003 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ ค่าจัดวื้อวัสดุ - - 4,340.00 ผ่านการตรวจสอบ
0709 28 พ.ย. 2562 D61000063110005 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 135.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0708 28 พ.ย. 2562 D61000063130004 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,712.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0707 28 พ.ย. 2562 D61000063110004 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมัน - 700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0706 28 พ.ย. 2562 D61000063180003 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างซ่อมรถตู้โดยสาร - 1,571.30 - ผ่านการตรวจสอบ
0705 28 พ.ย. 2562 D61000063120001 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างวงดุริยาง - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0704 28 พ.ย. 2562 F14000063550004 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0703 28 พ.ย. 2562 D14000063110011 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,160.95 - ผ่านการตรวจสอบ
0702 28 พ.ย. 2562 D61000063110006 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,556.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0179 28 พ.ย. 2562 D11000063110041 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30,901.60 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0178 28 พ.ย. 2562 D11000063120054 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,950.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0177 28 พ.ย. 2562 D11000063120052 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 4,026.67 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0176 28 พ.ย. 2562 D11000063120051 สำนักงานตรวจสอบภายใน นายเชาวน์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 929.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0175 28 พ.ย. 2562 D11000063120056 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าจ้างพิมพ์สติกเกอร์ - 21,600.00 - แก้ไข
0701 27 พ.ย. 2562 D3400063110016 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 17,280.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0700 27 พ.ย. 2562 D34000063110018 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,464.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0699 27 พ.ย. 2562 D34000063110022 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,101.59 - ผ่านการตรวจสอบ
0698 27 พ.ย. 2562 D34000063110019 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,760.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0697 27 พ.ย. 2562 D34000063110025 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 64,986.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0696 27 พ.ย. 2562 D34000063110027 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,520.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0695 27 พ.ย. 2562 D34000063120001 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 1,536.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0694 27 พ.ย. 2562 D34000063120002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 1,728.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0693 27 พ.ย. 2562 D340000631110004 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,336.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0692 27 พ.ย. 2562 D34000063110005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,880.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0691 27 พ.ย. 2562 D34000063110008 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 100,340.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0690 27 พ.ย. 2562 D34000063110011 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 42,240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0689 27 พ.ย. 2562 F31000063520023 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.พิธาน ค่าลงทะเบียน 15,000.00 - - ยกเลิกการเบิก
0688 27 พ.ย. 2562 F31000063530001 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ธงจุฑา ค่าเดินทางไปราชการ 12,820.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0687 27 พ.ย. 2562 D33000063110022 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 18,144.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0686 27 พ.ย. 2562 D33000063120005 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 5,568.00 - ผ่านการตรวจสอบ