ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0737 28 พ.ย. 2562 D33000063110033 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 1,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0736 28 พ.ย. 2562 D33000063120007 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 1,260.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0182 28 พ.ย. 2562 F11020063520037 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0181 28 พ.ย. 2562 F11020063520036 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0180 28 พ.ย. 2562 F11020063520033 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0735 28 พ.ย. 2562 D32000063110038 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,179.87 - ผ่านการตรวจสอบ
0734 28 พ.ย. 2562 D32000063110054 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,790.50 - ผ่านการตรวจสอบ
0733 28 พ.ย. 2562 D32000063110009 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,171.31 - ผ่านการตรวจสอบ
0732 28 พ.ย. 2562 D32000063110030 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อัวัสดุ - 14,012.72 - ผ่านการตรวจสอบ
0731 28 พ.ย. 2562 D32000063110057 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 19,390.54 - ผ่านการตรวจสอบ
0730 28 พ.ย. 2562 D32000063110053 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 24,572.55 - ผ่านการตรวจสอบ
0729 28 พ.ย. 2562 D32000063110040 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,294.19 - ผ่านการตรวจสอบ
0728 28 พ.ย. 2562 D32000063110058 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,207.41 - ผ่านการตรวจสอบ
0727 28 พ.ย. 2562 D32000063120006 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำเอกสาร - 26,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0726 28 พ.ย. 2562 D32000063110060 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 190.46 - ผ่านการตรวจสอบ
0725 28 พ.ย. 2562 D32000063110051 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,280.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0724 28 พ.ย. 2562 D32000063110041 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,520.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0723 28 พ.ย. 2562 D32000063110061 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 191.53 - ผ่านการตรวจสอบ
0722 28 พ.ย. 2562 D32000063110059 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 191.53 - ผ่านการตรวจสอบ
0721 28 พ.ย. 2562 D32000063110046 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,456.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0720 28 พ.ย. 2562 D32000063110039 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 16,125.97 - ผ่านการตรวจสอบ
0719 28 พ.ย. 2562 D32000063120007 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 13,760.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0718 28 พ.ย. 2562 D32000063110055 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 13,118.20 - ผ่านการตรวจสอบ
0717 28 พ.ย. 2562 F11010363820001 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.อ้อมฤทัย ค่าตอบแทนนักศึกษา - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0716 28 พ.ย. 2562 D13000063110002 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - 40,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0715 28 พ.ย. 2562 F11040063820040 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนษภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0714 28 พ.ย. 2562 F11040063820039 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าตอบแทนกรรมการ - 102,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0713 28 พ.ย. 2562 D61000063120002 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างทำป้ายไวนิล - - 904.00 ผ่านการตรวจสอบ
0712 28 พ.ย. 2562 D61000063130001 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต - 1,712.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0711 28 พ.ย. 2562 D61000063130003 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าเช่าเต้นท์ - - 800.00 ผ่านการตรวจสอบ