ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0793 3 ธ.ค. 2562 D33000063110036 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 29,373.64 - ผ่านการตรวจสอบ
0792 3 ธ.ค. 2562 D33000063110024 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 12,766.17 - ผ่านการตรวจสอบ
0791 3 ธ.ค. 2562 D33000063110038 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 1,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0790 2 ธ.ค. 2562 F11010363820002 งานประชาสัมพันธ์ นางภัทราพร ค่าตอบแทนนักศึกษา - 3,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0789 2 ธ.ค. 2562 F11010363840001 งานประชาสัมพันธ์ นางภัทราพร ค่าล่วงเวลาพนักงาน - 200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0788 2 ธ.ค. 2562 F11010363820003 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.อ้อมฤทัย ค่าตอบแทนนักศึกษา - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0787 2 ธ.ค. 2562 F11010363830002 งานประชาสัมพันธ์ นางภัทราพร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 1,920.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0786 2 ธ.ค. 2562 F11010363830003 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.อ้อมฤทัย ค่าเบี้ยเลี้ยง - 1,920.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0785 2 ธ.ค. 2562 F51000063520020 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าเข้าชมการแสดง - - 5,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
0784 2 ธ.ค. 2562 D310000693120003 คณะวิทยาศาสตร์ นางภัทราวรรณ ค่าจ้างทำเล่ม - - 520.00 ผ่านการตรวจสอบ
0783 2 ธ.ค. 2562 D31000063120002 คณะวิทยาศาสตร์ นางภัทราวรรณ ค่าจ้างทำคู่มือ - - 1,300.00 ผ่านการตรวจสอบ
0782 2 ธ.ค. 2562 F11040063820041 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0781 2 ธ.ค. 2562 F61000063830004 ศูนย์-ชัยนาท นายชาญวิทย์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 2,040.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0780 2 ธ.ค. 2562 F11010363830001 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.อ้อมฟทัย ค่าเบี้ยเลี้ยง - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0779 2 ธ.ค. 2562 D33000063130002 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเช่าชุดไทยพิธีกร - - 2,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0778 2 ธ.ค. 2562 D33000063130001 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเช่าไฟเวที - - 4,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0777 2 ธ.ค. 2562 F33000063820001 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 17,250.00 ผ่านการตรวจสอบ
0776 2 ธ.ค. 2562 D33000063110039 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าถ้วยรางวัล - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0775 2 ธ.ค. 2562 D33000063110040 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 1,866.00 ผ่านการตรวจสอบ
0774 2 ธ.ค. 2562 D31000063120012 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.อภิชาติ ค่าจ้างกรรมการตัดสิน - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0773 2 ธ.ค. 2562 D31000063120013 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.อภิชาติ ค่าจ้างกรรมการการตัดสิน - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0772 2 ธ.ค. 2562 D31000063120014 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.อภิชาติ ค่าจ้างกรรมการตัดสิน - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0771 2 ธ.ค. 2562 D31000063120008 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.อภิชาติ ค่าจ้างพิธีกร - - 4,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0770 2 ธ.ค. 2562 D31000063120009 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.อภิชาติ ค่าจัดจ้างเตรียมงาน - - 24,998.41 ผ่านการตรวจสอบ
0769 2 ธ.ค. 2562 D31000063120005 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.อภิชาติ ค่าจ้างทำสนามแข่ง - - 39,996.60 ผ่านการตรวจสอบ
0768 2 ธ.ค. 2562 D31000063110024 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.พิธาน ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 1,918.51 - ยกเลิกการเบิก
0767 2 ธ.ค. 2562 D31000063110023 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.พิธาน ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 1,918.51 - ผ่านการตรวจสอบ
0766 2 ธ.ค. 2562 F32000063550005 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0765 2 ธ.ค. 2562 F32000063520013 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.สิทธิ ค่าบริการการส่งข้อมูลข่าวสาร - 14,844.00 - ยกเลิกการเบิก
0764 2 ธ.ค. 2562 F11050063570007 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษา น.ส.กันต์ฤทัย - - 30,000.00 ผ่านการตรวจสอบ