ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0763 2 ธ.ค. 2562 F11050063570009 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษา นายพาทิศ - - 22,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0187 1 ธ.ค. 2562 F00000063550041 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 343.47 - ผ่านการตรวจสอบ
0762 1 ธ.ค. 2562 D32000063110042 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 11,426.53 - ผ่านการตรวจสอบ
0761 1 ธ.ค. 2562 D32000063110049 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 17,520.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0760 1 ธ.ค. 2562 D32000063110045 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 15,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0759 1 ธ.ค. 2562 D32000063110056 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 19,197.94 - ผ่านการตรวจสอบ
0758 1 ธ.ค. 2562 D32000063110052 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,832.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0757 1 ธ.ค. 2562 D32000063110065 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 191.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0756 1 ธ.ค. 2562 D32000063110064 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดวื้อวัสดุ - 191.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0755 1 ธ.ค. 2562 D32000063110066 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,760.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0754 1 ธ.ค. 2562 D32000063110063 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 985.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0753 1 ธ.ค. 2562 F51000063860002 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าตอบแทนการสอน - - 62,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0752 1 ธ.ค. 2562 F51000063520019 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - - 7,382.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0185 29 พ.ย. 2562 F0000063550043 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0184 29 พ.ย. 2562 F0000063550044 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0183 29 พ.ย. 2562 F0000063550045 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 533.93 - ผ่านการตรวจสอบ
0751 29 พ.ย. 2562 F1105006352002 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.อัญชัญ ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0750 29 พ.ย. 2562 F71010063520006 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าอาหารเช้า - - 58,640.00 ผ่านการตรวจสอบ
0749 29 พ.ย. 2562 F61000063550006 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าไฟฟ้า - 319.08 - ผ่านการตรวจสอบ
0748 29 พ.ย. 2562 F61000063560025 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 13,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0747 29 พ.ย. 2562 D40000063110002 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 12,805.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0746 29 พ.ย. 2562 D40000063120008 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าจ้างถ่ายเอิกสาร - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0745 29 พ.ย. 2562 F35000063520007 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.วิลาวัลย์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 3,840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0744 29 พ.ย. 2562 D35000063110002 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ 160,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0743 29 พ.ย. 2562 F11040063820042 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะเดินทาง - 12,001.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0742 29 พ.ย. 2562 F11040063820044 กองบริหารงานบุคคล นายชุมพล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 910.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0741 29 พ.ย. 2562 F11040063820043 กองบริหารงานบุคคล นายชุมพล ค่าเบี้ยประชุม - 7,425.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0740 28 พ.ย. 2562 F32000063520012 คณะวิทยาการจัดการ ดร.สุทธิภา ค่าอาหารว่าง - 720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0739 28 พ.ย. 2562 D32000063120008 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0738 28 พ.ย. 2562 F33000063880003 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 5,840.00 - - ผ่านการตรวจสอบ