ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0892 6 ธ.ค. 2562 D33000063110046 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0891 6 ธ.ค. 2562 D33000063110041 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 35,704.83 - ผ่านการตรวจสอบ
0890 6 ธ.ค. 2562 D3300063110044 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 20,704.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0889 6 ธ.ค. 2562 F35000063560002 คณะเกษตรและชีวภาพ นายชินกร ค่าตอบแทนการสอนภาคนอกเวลา - 3,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0207 6 ธ.ค. 2562 F11020063580005 กองคลัง นางภริดา ค่าธธรรทเนียมผ่านเครื่องรูดบัตร - 3,249.88 - ผ่านการตรวจสอบ
0888 6 ธ.ค. 2562 F31000063820019 คณะวิทยาศาสตร์ นายยุทธนา ค่าตอบแทนวิทยากร 4,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0887 6 ธ.ค. 2562 D31000063110016 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ชนะ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,750.29 - ผ่านการตรวจสอบ
0886 6 ธ.ค. 2562 D31000063110018 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ชนะ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,599.42 - ผ่านการตรวจสอบ
0885 6 ธ.ค. 2562 F73000063520005 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ศิราวรรณ ค่าอาหารว่าและ - 34,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0884 6 ธ.ค. 2562 F33000063560013 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ซานีมา ค่าตอบแทนการสอน - 52,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0883 6 ธ.ค. 2562 F33000063560010 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ซานีมา ค่าตอบแทนการสอน - 144,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0882 6 ธ.ค. 2562 F33000063560011 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ซานีมา ค่าตอบแทนการสอน - 31,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0881 6 ธ.ค. 2562 F33000063560012 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ซานีมา ค่าตอบแทนการสอน - 3,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0880 6 ธ.ค. 2562 F33000063570004 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 7,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
0879 6 ธ.ค. 2562 F33000063570003 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 10,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
0878 6 ธ.ค. 2562 F33000063820003 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0877 6 ธ.ค. 2562 F33000063820002 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0876 6 ธ.ค. 2562 F33000063520004 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0875 6 ธ.ค. 2562 F33000063520003 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0874 6 ธ.ค. 2562 F11040063520087 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนนักศึกษา - 3,150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0873 6 ธ.ค. 2562 F11040063520088 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพยรัตน์ ค่าตอบแทนนักศึกษา - 31,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0872 6 ธ.ค. 2562 D13000063110003 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ - 5,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0871 6 ธ.ค. 2562 D13000063180002 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ - 24,770.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0206 6 ธ.ค. 2562 D11000063120055 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อเสื้อคอกลม - - 6,550.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0205 6 ธ.ค. 2562 D11000063120057 สระว่ายน้ำ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตรวจเช็คระบบสระว่ายน้ำ - - 6,420.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0204 6 ธ.ค. 2562 D11000063120058 สระว่ายน้ำ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตรวจเช็คระบบสระว่ายน้ำ - - 6,420.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0203 6 ธ.ค. 2562 D11000063180009 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 8,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0202 6 ธ.ค. 2562 D11000063180010 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ - 11,570.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0201 6 ธ.ค. 2562 D11000063180011 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ - 11,700.00 - แก้ไข
ส่ง0200 6 ธ.ค. 2562 D11000063120059 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำคู่มือการทำประกัน - - 5,000.00 ผ่านการตรวจสอบ