ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0217 9 ธ.ค. 2562 D11000063110048 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุงานช่าง - - 125.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0216 9 ธ.ค. 2562 D11000063110047 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดวื้อวัสดุสำนักงาน - - 680.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0215 9 ธ.ค. 2562 D11000063110046 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - - 283.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0214 9 ธ.ค. 2562 D11000063110045 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง - - 220.00 ผ่านการตรวจสอบ
0925 9 ธ.ค. 2562 F31000063820009 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าเดินทางไปราชการ - 1,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0924 9 ธ.ค. 2562 F31000063830007 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าเดินทางไปราชการ 10,750.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0923 9 ธ.ค. 2562 F31000063570002 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าจ้างจัดทำข้อมูล - - 45,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0922 9 ธ.ค. 2562 F31000063560022 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 169,290.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0921 9 ธ.ค. 2562 F31000063560021 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 8,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0920 9 ธ.ค. 2562 F31000063560020 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 12,120.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0919 9 ธ.ค. 2562 D31000063130002 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 26,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0918 9 ธ.ค. 2562 D31000063130001 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 2,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0917 9 ธ.ค. 2562 F31000063820015 คณะวิทยาศาสตร์ นายวิชัย ค่าอาหารและอาหารว่าง - 12,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0916 9 ธ.ค. 2562 F31000063820016 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0915 9 ธ.ค. 2562 F31000063830008 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าเดินทางไปราชการ 23,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0914 9 ธ.ค. 2562 D32000063110062 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0913 9 ธ.ค. 2562 D32000063120010 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ผศ.แสงระวี - 12,864.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0912 9 ธ.ค. 2562 D32000063120014 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำเอกสาร - 28,160.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0911 9 ธ.ค. 2562 D32000063120011 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 25,280.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0910 9 ธ.ค. 2562 D32000063120013 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำเอกสารประกอบรายวิชา - 11,840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0909 9 ธ.ค. 2562 D32000063120012 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0908 9 ธ.ค. 2562 D32000063110067 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,462.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0907 9 ธ.ค. 2562 F32000063520014 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.นงคราญ ค่าลงทะเบียนอบรม - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0906 9 ธ.ค. 2562 D32000063120015 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างผลิตสื่อโฆษณา 25,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0898 6 ธ.ค. 2562 F32000063560007 คณะวิทยาการจัดการ ดร.สุทธิภา ค่าตอบแทนการสอน - 192,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0897 6 ธ.ค. 2562 F32000063560008 คณะวิทยาการจัดการ ดร.สุทธิภา ค่าตอบแทนการสอน - 69,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0896 6 ธ.ค. 2562 F11050063570018 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 50,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0895 6 ธ.ค. 2562 F71030063560003 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าตอบแทนการสอน - - 18,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0894 6 ธ.ค. 2562 F71030063540002 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าล่วงเวลา - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0893 6 ธ.ค. 2562 D33000063110035 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 23,872.00 - ผ่านการตรวจสอบ