ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0970 11 ธ.ค. 2562 F61000063520005 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0969 11 ธ.ค. 2562 F61000063530027 ศูนย์-ชัยนาท นายสถาพร ค่าลงทะเบียนในการอบรม - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0968 11 ธ.ค. 2562 F61000063530026 ศูนย์-ชัยนาท นายวิจิตร ค่าลงทะเบียนอบรม - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0967 11 ธ.ค. 2562 F31000063820018 คณะวิทยาศาสตร์ นายยุทธนา ค่าอาหารและอาหารว่าง 21,420.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0966 11 ธ.ค. 2562 D31000063110026 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.อภิชาติ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 23,871.70 - ผ่านการตรวจสอบ
0965 11 ธ.ค. 2562 D31000063110027 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.อภิชาติ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 16,799.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0964 11 ธ.ค. 2562 D31000063110009 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ดวงพร ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 6,608.32 - ผ่านการตรวจสอบ
0963 11 ธ.ค. 2562 D31000063110010 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ดวงพร ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 9,682.43 - ผ่านการตรวจสอบ
0962 11 ธ.ค. 2562 D31000063110015 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ชนะ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,885.73 - ผ่านการตรวจสอบ
0961 11 ธ.ค. 2562 D31000063110020 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สิริเทพ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 11,903.75 - ผ่านการตรวจสอบ
0960 11 ธ.ค. 2562 D31000063110006 คณะวิทยาศาสตร์ นายอมร ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 11,217.88 - แก้ไข
0959 11 ธ.ค. 2562 D13000063110006 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - 223,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0958 11 ธ.ค. 2562 D33000063120009 โรงเรียนสาธิต น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 1,030.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0957 11 ธ.ค. 2562 D33000063110045 โรงเรียนสาธิต น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0232 11 ธ.ค. 2562 F0000063550052 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าฝากส่งไปรษณีย์ - 19,174.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0231 11 ธ.ค. 2562 F000063550050 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0228 11 ธ.ค. 2562 F0000063550047 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า 1,346,870.78 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0230 11 ธ.ค. 2562 F0000063550051 กองคลัง น.ส. น.ส.สมพร - 961.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0229 11 ธ.ค. 2562 F0000063550053 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำปะปา - 2,529.79 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0227 11 ธ.ค. 2562 F0000063550049 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0956 11 ธ.ค. 2562 D31000063120011 คณะวิทยาศาสตร์ นางภัทราวรรณ ค่าจ้างทำโปสเตอร์ชนิดผ้า - - 2,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
0955 11 ธ.ค. 2562 F11040063820061 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0954 11 ธ.ค. 2562 F11010063820060 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0953 11 ธ.ค. 2562 F11040063820066 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0952 11 ธ.ค. 2562 F11040063820064 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0951 11 ธ.ค. 2562 F11040063820059 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 3,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0950 11 ธ.ค. 2562 F11040063820056 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0949 11 ธ.ค. 2562 F11040063820057 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0948 11 ธ.ค. 2562 F11040063820055 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรณดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0947 11 ธ.ค. 2562 F11040063820053 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรณดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ