ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0235 12 ธ.ค. 2562 F00000063550054 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า - 245.34 - ผ่านการตรวจสอบ
0994 12 ธ.ค. 2562 D33000063120008 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 8,245.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0993 12 ธ.ค. 2562 D33000063110037 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,952.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0992 12 ธ.ค. 2562 F16000063570032 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 15,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
0991 12 ธ.ค. 2562 F16000063570031 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 15,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
0990 12 ธ.ค. 2562 F16000063570030 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0989 12 ธ.ค. 2562 F16000063820002 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0988 12 ธ.ค. 2562 F16000063820001 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง 11,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0987 12 ธ.ค. 2562 F31000063820021 คณะวิทยาศาสตร์ นางพชร ค่าตอบแทนวิทยากร 27,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0986 12 ธ.ค. 2562 F31000063820020 คณะวิทยาศาสตร์ นางพชร ค่าอาหารกลางวัน 4,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0985 12 ธ.ค. 2562 F31000063520024 คณะวิทยาศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดวงกมล ค่าอาหารกลางวัน 540.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0984 12 ธ.ค. 2562 F34000063560014 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 345,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0983 12 ธ.ค. 2562 F34000063560016 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 116,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0982 12 ธ.ค. 2562 F34000063560015 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 207,080.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0981 12 ธ.ค. 2562 F34000063560017 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 23,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0980 12 ธ.ค. 2562 F34000063560018 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 17,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0979 12 ธ.ค. 2562 F34000063560019 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0978 12 ธ.ค. 2562 F34000063560013 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายประเสริฐ ค่าตอบแทนการสอน - 14,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0977 12 ธ.ค. 2562 D34000063110026 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 45,504.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0976 12 ธ.ค. 2562 D34000063110017 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0975 12 ธ.ค. 2562 D34000063110002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 171,605.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0974 12 ธ.ค. 2562 F11070063820026 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.ศศิณัฎฐา ค่าเบี้ยประชุม - 21,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0973 12 ธ.ค. 2562 F11070063820027 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย น.ส.ศศิณัฎฐา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 3,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0237 12 ธ.ค. 2562 F11020063520050 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0236 12 ธ.ค. 2562 F11020063520049 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0972 12 ธ.ค. 2562 F11050063570021 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง น.ส.ศิริเมษา - - 56,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0235 12 ธ.ค. 2562 F0000063550054 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า - 245.34 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0234 12 ธ.ค. 2562 F11020063520047 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0233 12 ธ.ค. 2562 F11020063520048 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 8,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0971 11 ธ.ค. 2562 F16000063570029 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย ผศ.อนุวัฒน์ - 8,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ