ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1007 13 ธ.ค. 2562 F11040063820069 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1006 13 ธ.ค. 2562 D31000063110011 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ดวงพร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,695.27 - ผ่านการตรวจสอบ
1005 13 ธ.ค. 2562 D31000063110033 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,872.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1004 13 ธ.ค. 2562 D51000063130001 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - - 9,630.00 ผ่านการตรวจสอบ
1003 13 ธ.ค. 2562 F32000063520015 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 2,730.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1002 13 ธ.ค. 2562 F32000063820008 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.นภสร์ ค่าลงทะเบียนอบรม - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1001 12 ธ.ค. 2562 F18000063560004 โครงการจีน น.ส.วัทนาพร ค่าตอบแทนการสอน - - 57,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
1000 12 ธ.ค. 2562 F18000063560003 โครงการจีน น.ส.วัทนาพร ค่าตอบแทนการสอน - - 64,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
0999 12 ธ.ค. 2562 F18000063560002 โครงการจีน น.ส.วัทนาพร ค่าตอบแทนการสอน - - 54,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0998 12 ธ.ค. 2562 F18000063560001 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.วัทนาพร ค่าตอบแทนการสอน - - 36,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0254 12 ธ.ค. 2562 D11000063120080 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0253 12 ธ.ค. 2562 D11000063120082 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ - 3,327.70 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0252 12 ธ.ค. 2562 D11000063120081 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร - 75,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0251 12 ธ.ค. 2562 D11000063120071 คณะเกษตรและชีวภาพ นายเชาวน์ ค่าจ้างแต่งหน้านักแสดง - 7,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0250 12 ธ.ค. 2562 D11000063120072 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0249 12 ธ.ค. 2562 D11000063120073 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0248 12 ธ.ค. 2562 D11000063130011 คณะเกษตรและชีวภาพ นายเชาวน์ ค่าเช่าชุดการแสดง - 15,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0247 12 ธ.ค. 2562 D11000063150005 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 68,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0246 12 ธ.ค. 2562 D11000063180012 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ - 32,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0245 12 ธ.ค. 2562 D11000063110050 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบนั่งร้าน - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0244 12 ธ.ค. 2562 D11000063110051 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างตกแต่งโครงสร้างบูธ - 9,120.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0243 12 ธ.ค. 2562 D11000063110052 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - 30,028.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0242 12 ธ.ค. 2562 D11000063110053 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0241 12 ธ.ค. 2562 D11000063110054 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 19,236.46 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0240 12 ธ.ค. 2562 D11000063110055 กองนโยบายและแผน น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,868.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0239 12 ธ.ค. 2562 D11000063110056 กองนโยบายและแผน น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 37,363.33 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0238 12 ธ.ค. 2562 D11000063110062 คณะเกษตรและชีวภาพ นายเชาวน์ ค่าจัดวื้อวัสดุ - 1,291.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0997 12 ธ.ค. 2562 F61000063820003 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารกลางวัน - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0996 12 ธ.ค. 2562 F61000063820004 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0995 12 ธ.ค. 2562 F61000063820002 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร เงินค่าถวายปัจจัย - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ