ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1065 16 ธ.ค. 2562 D31000063120015 คณะวิทยาศาสตร์ นางภัทราวรรณ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1064 16 ธ.ค. 2562 F13000063520003 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1063 16 ธ.ค. 2562 F13000063520004 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 540.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1062 16 ธ.ค. 2562 D13000063110007 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ - 5,430.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1061 16 ธ.ค. 2562 F11050063570023 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง น.ส.ขนิษฐา - - 8,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1060 16 ธ.ค. 2562 D16000063110001 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวัสดุ 25,514.15 - - ผ่านการตรวจสอบ
1059 16 ธ.ค. 2562 F61000063570004 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - 21,915.30 - ผ่านการตรวจสอบ
1058 16 ธ.ค. 2562 F61000063570003 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - 23,048.85 - ผ่านการตรวจสอบ
1057 16 ธ.ค. 2562 F61000063540008 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 2,880.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1056 16 ธ.ค. 2562 F61000063530030 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.อุไร ค่าทางด่วนและน้ำมันเชื้อเพลิง - 1,660.10 - ผ่านการตรวจสอบ
1055 16 ธ.ค. 2562 F61000063530029 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.อุไร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 960.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1054 16 ธ.ค. 2562 F61000063530028 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าทางด่วน - 170.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1053 16 ธ.ค. 2562 F40000063560012 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนการสอน - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1052 16 ธ.ค. 2562 D33000063110049 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 1,064.65 - - ผ่านการตรวจสอบ
1051 16 ธ.ค. 2562 D13000063110004 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดวื้อวัสดุสำนักงาน 86,907.54 - - ผ่านการตรวจสอบ
1050 16 ธ.ค. 2562 D13000063110008 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวารสาร - 2,315.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1049 16 ธ.ค. 2562 F11010163520004 งานสารบรรณ น.ส.จุฑาทิพ น.ส.จุฑาทิพย์ - 510.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1048 16 ธ.ค. 2562 F11020063830001 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.จำลอง ค่าน้ำมันและทางด่วน - 2,310.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1047 16 ธ.ค. 2562 F11020063820008 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สันติธรรม ค่าตอบแทนนักศึกษา - 23,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1046 16 ธ.ค. 2562 F11020063820007 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สันติธรรม ค่าตอบแทน 22,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1045 16 ธ.ค. 2562 F11020063830003 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สันติธรรม ค่าเดินทางไปราชการ - 8,820.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1044 16 ธ.ค. 2562 F11020063830004 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สันติธรรม ค่าเดินทางไปราชการ - 16,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0257 16 ธ.ค. 2562 F0000063550048 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า 658,780.81 - - ผ่านการตรวจสอบ
1043 14 ธ.ค. 2562 D32000063110070 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,752.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1042 14 ธ.ค. 2562 D32000063110068 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1041 14 ธ.ค. 2562 D32000063110069 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่จัดซื้อวัสดุ - 16,704.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1040 14 ธ.ค. 2562 D32000063110044 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,184.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1039 14 ธ.ค. 2562 F11050063820004 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร ค่าดำเนินงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 - - 35,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1038 14 ธ.ค. 2562 F11010363830004 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ดนิตา ค่าเบี้ยเลี้ยง - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1037 14 ธ.ค. 2562 F11010363820004 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ดนิตา ค่าสนับสนุนโรงเรียนทุน - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ