ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1093 17 ธ.ค. 2562 F11040063520094 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนนักศึกษา - 5,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1092 17 ธ.ค. 2562 F11040063820088 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1091 17 ธ.ค. 2562 F11040063820081 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 180.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1090 17 ธ.ค. 2562 F11040063820083 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1089 17 ธ.ค. 2562 F11040063820086 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1088 17 ธ.ค. 2562 F11040063820085 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1087 17 ธ.ค. 2562 F11040063820084 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1086 17 ธ.ค. 2562 F11040063820082 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1085 17 ธ.ค. 2562 F11040063820080 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1084 17 ธ.ค. 2562 F11040063820079 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1083 17 ธ.ค. 2562 F11040063820087 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าตอบแทนกรรมการ - 30,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0259 17 ธ.ค. 2562 F11020063520055 กองคลัง น.ส.ยุภาลัย ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 20,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0258 17 ธ.ค. 2562 F11020063520056 กองคลัง น.ส.ยุภาลัย ค่าเช่าบ้าน 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1082 17 ธ.ค. 2562 D35000063120005 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 498,796.55 - - ผ่านการตรวจสอบ
1081 17 ธ.ค. 2562 F35000063840001 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.อำนาจ ค่าล่วงเวลา - 1,940.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1080 17 ธ.ค. 2562 F51000063520026 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 6,737.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1079 17 ธ.ค. 2562 F51000063520027 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 6,674.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1078 17 ธ.ค. 2562 D33000063110042 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซ์้อวัสดุ - 5,745.90 - ผ่านการตรวจสอบ
1077 16 ธ.ค. 2562 D34000063110013 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 21,216.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1076 16 ธ.ค. 2562 D34000063110006 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 33,120.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1075 16 ธ.ค. 2562 D61000063120003 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างสลับยางล้อรถยนต์ - 150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1074 16 ธ.ค. 2562 D61000063180006 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่่าจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ - 2,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1073 16 ธ.ค. 2562 D61000063120005 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างทำเครื่องสังฆทาน - 2,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1072 16 ธ.ค. 2562 F33080063520006 โรงเรียนสาธิต น.ส.กัลยา ค่าอาหารนักเรียน - 163,320.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1071 16 ธ.ค. 2562 F33080063520007 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ชนันทร ค่าอาหารและอาหารว่าง - 840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1070 16 ธ.ค. 2562 F33080063550003 โรงเรียนสาธิต น.ส.ชนันทร ค่าโทรศัพท์ - 428.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1069 16 ธ.ค. 2562 F33080063560001 โรงเรียนสาธิต น.ส.กัลยา ค่าตอบแทนสอนภาษาอังกฤษ - 18,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1068 16 ธ.ค. 2562 F33080063540001 โรงเรียนสาธิต น.ส.กัลยา ค่าล่วงเวลา - 12,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1065 16 ธ.ค. 2562 F11040062820112 โรงเรียนสาธิต น.ส.กัลยา ค่างลทะเบียนอบรม - 1,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1066 16 ธ.ค. 2562 F33080063520004 โรงเรียนสาธิต น.ส.ศิริรัตน์ ค่าลงทะเบียน - 4,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ