ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1112 18 ธ.ค. 2562 F40000063560013 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนการสอน - 83,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0269 18 ธ.ค. 2562 F0000063550056 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 533.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0268 18 ธ.ค. 2562 F0000063550057 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 933.94 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0267 18 ธ.ค. 2562 D11000063120089 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0266 18 ธ.ค. 2562 D11000063110065 คณะเกษตรและชีวภาพ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการ - 4,610.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0265 18 ธ.ค. 2562 D11000063110067 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 400.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0264 18 ธ.ค. 2562 D11000063120077 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0263 18 ธ.ค. 2562 D11000063120076 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่่าจ้างตกแต่งสถานที่ - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1111 18 ธ.ค. 2562 F11040063820068 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,925.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1110 18 ธ.ค. 2562 F11040063820090 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1109 18 ธ.ค. 2562 F11040063820089 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเยี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1108 18 ธ.ค. 2562 F11040063820091 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1107 18 ธ.ค. 2562 F11040063820092 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0262 18 ธ.ค. 2562 F11020163580006 กองคลัง นางภริดา ค่าธรรมเนียมการศึกษา - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1067 17 ธ.ค. 2562 F33080063520005 คณะศึกษาศาสตร์ กัลยา เกษตรสิงห์ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม - 1,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1106 17 ธ.ค. 2562 F15000063520004 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางงพรรณนิกุล ค่าอาหารและอาหารว่าง 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0261 17 ธ.ค. 2562 D11000063120087 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าทำความสะอาดศูนย์อาหาร - 105,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0260 17 ธ.ค. 2562 D11000063120063 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าทำความสะอาดศูนย์อาหาร - 105,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1105 17 ธ.ค. 2562 D51000063110005 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ 1,420.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1104 17 ธ.ค. 2562 F31000063820022 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายสุณี ค่าอาหารว่าง 97,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1103 17 ธ.ค. 2562 F31000063520026 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.จรัล ค่าการตีพิมพ์ 3,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1102 17 ธ.ค. 2562 F31000063550002 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าโทรศัพท์ 145.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
1101 17 ธ.ค. 2562 F31000063520028 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง 360.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1100 17 ธ.ค. 2562 F31000063520027 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง 1,470.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1099 17 ธ.ค. 2562 D31000063110021 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.พิธาน ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,862.81 - ผ่านการตรวจสอบ
1098 17 ธ.ค. 2562 D31000063110019 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ - 13,820.12 - ผ่านการตรวจสอบ
1097 17 ธ.ค. 2562 F74000063570005 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าประกันสังคม - - 1,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1096 17 ธ.ค. 2562 F74000063510003 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าจ้างชั่วคราว - - 59,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1095 17 ธ.ค. 2562 F74000063570006 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าตอบแทนผู้จัดการ - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1094 17 ธ.ค. 2562 F71030063550004 กองคลัง นายสัมฤทธิ์ ค่าน้ำประปา - 4,053.33 - ผ่านการตรวจสอบ