ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0281 19 ธ.ค. 2562 D11000063120079 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0280 19 ธ.ค. 2562 D11000063120078 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายข้อความ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0279 19 ธ.ค. 2562 D11000063120074 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจ้างซักอบรีด - - 29,661.47 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0278 19 ธ.ค. 2562 D11000063110063 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 4,705.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1130 19 ธ.ค. 2562 F31000063520029 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 330.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1129 19 ธ.ค. 2562 F31000063520030 คณะวิทยาศาสตร์ นายกิติพล ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1128 19 ธ.ค. 2562 F31000063520009 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.วรรณา ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 15,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1127 19 ธ.ค. 2562 F71010063550008 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าน้ำปะปา - - 5,417.45 ผ่านการตรวจสอบ
1126 19 ธ.ค. 2562 F11050063520003 กองพัฒนานักศึกษา นายธนาเสฏฐ์ ค่าอาาหารว่าง - 900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0277 19 ธ.ค. 2562 D11000063130013 คณะเกษตรและชีวภาพ นายเชาวน์ ค่าเช่ารถตู้ - 6,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1125 19 ธ.ค. 2562 F11040063820094 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1124 19 ธ.ค. 2562 F11040063820093 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 1,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1123 19 ธ.ค. 2562 F14000063820009 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าตอบแทนวิทยากร 5,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1122 19 ธ.ค. 2562 F14000063820008 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1121 19 ธ.ค. 2562 D14000063120009 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 1,020.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1120 19 ธ.ค. 2562 D13000063110009 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - 11,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1119 19 ธ.ค. 2562 F33000063570008 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเงินประกันผลงาน - - 20,825.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0276 19 ธ.ค. 2562 F11020063830002 กองคลัง น.ส.จำลอง ค่าเดินทางไปราชการ - 1,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1118 19 ธ.ค. 2562 F16000063570033 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย ดร. พัตราพร - - 63,190.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0275 19 ธ.ค. 2562 D11000063000000 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด - 1,082,900.00 - ยกเลิกการเบิก
ส่ง0274 19 ธ.ค. 2562 D11000063120084 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจ้างทำป้ายไวนิล - 5,180.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0273 19 ธ.ค. 2562 F11020563570001 กองคลัง นายสัมฤทธิ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 10,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0272 19 ธ.ค. 2562 F11020063520057 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0271 18 ธ.ค. 2562 F11020063520058 กองคลัง น.ส.พัขรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0270 18 ธ.ค. 2562 F11020063520059 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1117 18 ธ.ค. 2562 F61000063550008 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าโทรศัพท์ - 174.41 - ผ่านการตรวจสอบ
1116 18 ธ.ค. 2562 F61000063530032 ศูนย์-ชัยนาท นายวริทธินันท์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทางด่วน - 1,050.20 - ผ่านการตรวจสอบ
1115 18 ธ.ค. 2562 F61000063530031 ศูนย์-ชัยนาท นายวริทธินันท์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1114 18 ธ.ค. 2562 F40000063560016 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนการสอน - 4,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1113 18 ธ.ค. 2562 F40000063560014 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนการสอน - 6,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ