ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1165 21 ธ.ค. 2562 F32000063530002 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุนิสา ค่าเดินทางไปราชการ - - 7,275.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0306 21 ธ.ค. 2562 F11020163580007 กองคลัง นางภริดา ค่าธรรมเนียมการศึกษา - 29,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0305 21 ธ.ค. 2562 D11000063120003 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสารสนเทศ - 318,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0304 21 ธ.ค. 2562 D11000063110059 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 106,716.45 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0303 21 ธ.ค. 2562 D11000063110060 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 108,936.70 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0302 21 ธ.ค. 2562 11000063110061 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,135.10 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0301 21 ธ.ค. 2562 D11000063110064 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อแผ่นป้ายสีอคิลิค - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0300 21 ธ.ค. 2562 D11000063110066 คณะเกษตรและชีวภาพ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0299 21 ธ.ค. 2562 D11000063110069 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 22,470.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0298 21 ธ.ค. 2562 D11000063110073 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดวัสดุ - 34,240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0297 21 ธ.ค. 2562 D11000063110074 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อหนังสือ - 540.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0296 21 ธ.ค. 2562 D11000063110076 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุแม่บ้าน - - 4,399.84 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0295 21 ธ.ค. 2562 D11000063120075 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจ้างทำป้ายไวนิล - 3,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0294 21 ธ.ค. 2562 D11000063120085 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจ้างซักอบรีด - - 26,751.61 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0293 21 ธ.ค. 2562 D11000063120092 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นายเชาวน์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 6,484.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0292 21 ธ.ค. 2562 D11000063120086 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนรวม - 100,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0291 21 ธ.ค. 2562 D11000063120090 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำตรายาง - 1,348.20 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0290 21 ธ.ค. 2562 D11000063130012 คณะเกษตรและชีวภาพ นายเชาวน์ ค่าเช่าอุปกรณ์การแสดง - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0289 21 ธ.ค. 2562 D11000063110057 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 19,991.88 - - ผ่านการตรวจสอบ
1164 21 ธ.ค. 2562 F61000063530040 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 10,440.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1163 21 ธ.ค. 2562 D61000063110009 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 2,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1162 21 ธ.ค. 2562 D61000063120006 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างทำเอกสาร 2,450.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1161 21 ธ.ค. 2562 D61000063110007 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 69,626.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1160 21 ธ.ค. 2562 D61000063180005 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างซ่อมบำรุงโรงกรองน้ำ - 20,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1159 21 ธ.ค. 2562 F11070063820030 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1158 21 ธ.ค. 2562 F11070063820031 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1157 21 ธ.ค. 2562 F11070063820028 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 4,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1156 21 ธ.ค. 2562 F11070063820029 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1155 21 ธ.ค. 2562 F11040063830001 กองบริหารงานบุคคล น.ส.กิฑาทิพย์ ค่าเบี้ยเลี้ยง 3,465.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1154 20 ธ.ค. 2562 F61000063830005 ศูนย์-ชัยนาท นายชาญวิทย์ ค่าทางด่วน - 2,370.00 - ผ่านการตรวจสอบ