ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1200 25 ธ.ค. 2562 F710100635500069 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชรา ค่าไฟฟ้า - - 63,221.45 ผ่านการตรวจสอบ
1199 25 ธ.ค. 2562 D61000063110008 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 23,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1198 25 ธ.ค. 2562 D61000063120004 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างทำป้ายบอกทาง - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1197 25 ธ.ค. 2562 D61000063130002 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ นายติณณ์ - 74,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1196 25 ธ.ค. 2562 F61000063840002 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 3,360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1195 25 ธ.ค. 2562 D34000063110032 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1194 25 ธ.ค. 2562 F17000063820004 สำนักงานตรวจสอบภายใน น.ส.รัชฎาภรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0332 25 ธ.ค. 2562 D11000063110071 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 109,043.70 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0331 25 ธ.ค. 2562 D11000063120094 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0330 25 ธ.ค. 2562 D11000063120097 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0329 25 ธ.ค. 2562 D11000063120098 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - - 11,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0328 25 ธ.ค. 2562 D11000063120099 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - - 60,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0327 25 ธ.ค. 2562 D11000063120100 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - - 7,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0326 25 ธ.ค. 2562 D11000063120101 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร - 1,926.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0325 25 ธ.ค. 2562 D11000063110075 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,169.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0324 25 ธ.ค. 2562 F0000063550062 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0323 25 ธ.ค. 2562 F11020063520066 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 5,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0322 25 ธ.ค. 2562 F11020063520065 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0321 25 ธ.ค. 2562 F11020063520064 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0320 25 ธ.ค. 2562 F11020063520063 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0319 25 ธ.ค. 2562 F11020063520062 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0318 23 ธ.ค. 2562 D11000063110078 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9,630.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0317 23 ธ.ค. 2562 D11000063110077 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อหมึกปรินซ์ 5,307.20 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0316 23 ธ.ค. 2562 D11000063120095 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำตรายาง 6,676.80 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0315 23 ธ.ค. 2562 D11000063110083 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 48,524.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0314 23 ธ.ค. 2562 D11000063110082 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อหมึก - 11,556.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1193 23 ธ.ค. 2562 F18000063530001 โครงการจีน น.ส.แพรตะวัน ค่าเบี้ยเลี้ยง - - 960.00 ผ่านการตรวจสอบ
1192 23 ธ.ค. 2562 F18000063830001 โครงการจีน น.ส.แพรตะวัน ค่าเดินทางไปราชการ - - 16,660.00 ผ่านการตรวจสอบ
1189 23 ธ.ค. 2562 D13000063110010 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 40,196.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1188 23 ธ.ค. 2562 D13000063180003 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ - 3,370.50 - ผ่านการตรวจสอบ