ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1228 26 ธ.ค. 2562 F51000063560003 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธุ์ศิริ ค่าตอบแทนการสอน - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1227 26 ธ.ค. 2562 F12000063880007 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.รัชชนุตย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1226 26 ธ.ค. 2562 D31000063130003 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สายชล ค่าเช่ารถยนต์ 2,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1225 26 ธ.ค. 2562 F31000063520033 คณะวิทยาศาสตร์ นายวรเมธ ค่าอาหารและอาหารว่าง 800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1224 26 ธ.ค. 2562 D40000063120012 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด - 975.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1223 26 ธ.ค. 2562 D40000063120011 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด - 975.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1222 26 ธ.ค. 2562 F71030063550005 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - - 281.50 แก้ไข
1221 26 ธ.ค. 2562 F16000063550003 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0334 26 ธ.ค. 2562 D11000063110090 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 32,102.14 - - ผ่านการตรวจสอบ
1220 25 ธ.ค. 2562 F11020063820009 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สันติธรรม ค่าตอบแทนนักศึกษา - 15,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1219 25 ธ.ค. 2562 F35000063830002 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สันติธรรม ค่าเดินทางไปราชการ - 19,820.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1218 25 ธ.ค. 2562 F35000063830001 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สันตธรรม ค่าเดินทางไปราชการ - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1217 25 ธ.ค. 2562 F11020063830005 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สันติธรรม ค่าเดินทางไปราชการ - 41,517.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1216 25 ธ.ค. 2562 F35000063530004 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สันติธรรม ค่าเบี้ยเลี้ยง - 1,440.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0333 25 ธ.ค. 2562 F0000063550063 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 533.93 - ผ่านการตรวจสอบ
1215 25 ธ.ค. 2562 F33000063820006 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 40,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1214 25 ธ.ค. 2562 F33000063820005 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเบี้ยประชุม - 9,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1213 25 ธ.ค. 2562 F33000063820004 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1212 25 ธ.ค. 2562 F33000063880004 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 1,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1211 25 ธ.ค. 2562 F33000063880005 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 17,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1210 25 ธ.ค. 2562 F33000063880006 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 5,520.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1209 25 ธ.ค. 2562 D33000063110047 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,999.04 - ผ่านการตรวจสอบ
1208 25 ธ.ค. 2562 D33000063110050 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,997.01 - ผ่านการตรวจสอบ
1207 25 ธ.ค. 2562 F16000063570038 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 3,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
1206 25 ธ.ค. 2562 F16000063570036 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน - - 150.00 ผ่านการตรวจสอบ
1205 25 ธ.ค. 2562 F16000063570037 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 5,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
1204 25 ธ.ค. 2562 F16000063820003 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าพาหนะ 3,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1203 25 ธ.ค. 2562 F16000063570035 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ - - 8,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1202 25 ธ.ค. 2562 F51000063820007 ว.แพทย์ทางเลือก นายบดินทร์ ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1201 25 ธ.ค. 2562 F51000063520028 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าลงทะเบียนอบรม - - 19,040.00 ผ่านการตรวจสอบ