ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1269 6 ม.ค. 2563 D33000063110056 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าคืนเงินยืมจัดซื้อถ้วยรางวัล - - 2,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1268 6 ม.ค. 2563 D33000063110051 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าคืนเงินยืมจัดซื้อวัสดุ 1,270.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1267 6 ม.ค. 2563 D33000063110055 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดวื้อวัสดุ 1,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1266 6 ม.ค. 2563 D33000063120012 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,480.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1265 6 ม.ค. 2563 F31000063520035 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง 930.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0353 6 ม.ค. 2563 D11000063180013 งานยานพาหนะ นายเชาวน ค่าจ้างซ่อมแวมรถยนต์ - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0352 6 ม.ค. 2563 D11000063150007 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ - 304,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0351 6 ม.ค. 2563 D11000063120102 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ 66,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0350 6 ม.ค. 2563 D11000063110093 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์ - - 11,556.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0348 6 ม.ค. 2563 D11000063120093 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจ้างบริการซักอบรีด - - 24,944.38 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0348 6 ม.ค. 2563 D11000063110085 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดวื้อวัสดุ - 4,280.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0347 6 ม.ค. 2563 D11000063110086 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดอุปกรณ์ไฟฟ้า - - 19,260.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0346 6 ม.ค. 2563 D11000063110088 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - - 17,194.90 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0345 6 ม.ค. 2563 D11000063110092 สระว่ายน้ำ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ปะปา - - 150.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0344 6 ม.ค. 2563 D11000063120049 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างจัดซื้อชุดกีฬา - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0343 6 ม.ค. 2563 D11000063120105 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 2,019.20 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0342 6 ม.ค. 2563 D11000063120096 สระว่ายน้ำ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างเช็คระบบสระว่ายน้ำ - - 6,420.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0341 6 ม.ค. 2563 D11000063120104 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 4,382.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0340 6 ม.ค. 2563 F0000063550065 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0339 6 ม.ค. 2563 F0000063550066 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1264 27 ธ.ค. 2562 F11040063820095 กองบริหารงานบุคคล นายชุมพล ค่าเบี้ยประชุม - 1,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1263 27 ธ.ค. 2562 F11040063820096 กองบริหารงานบุคคล นายชุมพล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 120.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1262 27 ธ.ค. 2562 F40000063560015 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนการสอน - 13,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1261 27 ธ.ค. 2562 F11050063520004 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.อัญชัญ ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1260 27 ธ.ค. 2562 F33080063830002 โรงเรียนสาธิต น.ส.กฤตยา ค่าทางด่วนและเบี้ยเลี้ยง - 1,030.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1259 27 ธ.ค. 2562 F33080063820002 โรงเรียนสาธิต น.ส.กฤตยา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1258 27 ธ.ค. 2562 F51000063520003 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณิดา ค่าที่พักอาจารยืแพทย์จีน - - 6,751.00 ผ่านการตรวจสอบ
1257 27 ธ.ค. 2562 F51000063550002 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณิดา ค่าโทรศัพท์ - - 410.67 ผ่านการตรวจสอบ
1256 27 ธ.ค. 2562 F51000063520031 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าอาหารในการอบรม 3,040.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1255 27 ธ.ค. 2562 F14000063820010 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,980.00 - ผ่านการตรวจสอบ