ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1322 8 ม.ค. 2563 D32000063110074 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ 16,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1321 8 ม.ค. 2563 D32000063120016 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างดูแลระบบ - 14,844.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1320 8 ม.ค. 2563 F11040063520098 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพยรัตน์ ค่าตอบแทนนักศึกษา - 18,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0360 7 ม.ค. 2563 D11000063130014 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าเช่ารถปรับอากาศ - 39,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0359 7 ม.ค. 2563 D11000063110087 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นายเชาวน์ ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 16,734.80 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0358 7 ม.ค. 2563 D11000063120106 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างลงสื่อประชาสัมพันธ์ฯ 64,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0357 7 ม.ค. 2563 D11000063180014 กองกลาง น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ - 5,885.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1319 7 ม.ค. 2563 F11050063820006 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร ค่าเบี้ยเลี้ยง - - 15,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
1318 7 ม.ค. 2563 F11070063820035 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1317 7 ม.ค. 2563 D51000063110007 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อผ้าต่วน - - 3,852.00 ผ่านการตรวจสอบ
1316 7 ม.ค. 2563 D51000063110008 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 4,899.00 ผ่านการตรวจสอบ
1315 7 ม.ค. 2563 D34000063110014 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายวิรัตน์ ค่าจัดวื้อวัสดุ - 24,640.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1314 7 ม.ค. 2563 D33000063110048 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดวื้อวัสดุ - 7,995.04 - ผ่านการตรวจสอบ
1313 7 ม.ค. 2563 D33000063180001 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ - 6,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1312 7 ม.ค. 2563 D33000063120014 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าล้างทำความสะอาด - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1310 7 ม.ค. 2563 D33000063120011 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างทำป้าย - 2,568.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1311 7 ม.ค. 2563 D33000063110052 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 8,797.54 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0356 7 ม.ค. 2563 F11020063520069 กองคลัง น.ส.ยุภาลัย ค่าเช่าบ้าน 20,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0355 7 ม.ค. 2563 F11020063520070 กองคลัง น.ส.ยุภาลัย ค่าเช่าบ้าน 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1309 7 ม.ค. 2563 F11040063820106 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,925.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0354 7 ม.ค. 2563 F00000063550067 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 126.26 - ผ่านการตรวจสอบ
1308 7 ม.ค. 2563 F40000063520017 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนกรรมการ - - 250.00 ผ่านการตรวจสอบ
1307 7 ม.ค. 2563 F11050063520007 กองพัฒนานักศึกษา นายธนยาเสฏฐ์ เงินสนันสนุนกิจกรรมชมรม - - 10,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1306 7 ม.ค. 2563 F11050063570026 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษาน.ส.กัลย์สุดา - - 10,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1305 7 ม.ค. 2563 D32000063120020 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1304 7 ม.ค. 2563 F32000063550006 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุกฤตยา ค่าโทรศัพท์ - 107.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1303 7 ม.ค. 2563 F33000063520005 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 450.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1302 7 ม.ค. 2563 F33000063830001 คณะศึกษาศาสตร์ ดร.ณัฐ์ชุดา ค่าเดินทางไปราชการ 27,675.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1301 7 ม.ค. 2563 F33000063820007 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าลงทะเบียน - 17,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1300 7 ม.ค. 2563 F33000063840001 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าล่วงเวลา - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ