ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1368 10 ม.ค. 2563 F34000063520023 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางวาสนา ค่าตอบแทนวิทยากร - 2,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1367 10 ม.ค. 2563 F34000063520022 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.นิรมล ค่าอาหารและอาหารว่าง 3,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1366 10 ม.ค. 2563 F34000063520020 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.นิรมล ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1365 10 ม.ค. 2563 F72000063520002 สำนักงานสภาคณาจารย์ นายวิรัตน์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 510.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1364 10 ม.ค. 2563 F72000063520001 สำนักงานสภาคณาจารย์ นายธงชัย ค่าเบี้ยประชุม - 14,450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1363 10 ม.ค. 2563 F11030463830001 งานวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ธมาภรณ์ ค่าเดินทางไปราชการ - 91,666.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1362 10 ม.ค. 2563 F33000063520007 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเบี้ยประชุม - 2,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1361 10 ม.ค. 2563 F33000063520006 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1360 10 ม.ค. 2563 F33000063530002 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.วิราพร ค่าเดินทางไปราชการ 2,250.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1359 9 ม.ค. 2563 D51000063110009 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ 39,078.85 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0375 9 ม.ค. 2563 F0000063550069 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำประปา เดือน ธ.ค.62 162,929.38 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0374 9 ม.ค. 2563 F0000063550068 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1358 9 ม.ค. 2563 F71010063520009 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าอาหารเช้า - - 64,480.00 แก้ไข
1357 9 ม.ค. 2563 F11050063520010 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร ค่าเบี้ยเลี้ยง - - 51,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
1356 9 ม.ค. 2563 F31000063820023 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ชลธิชา ค่าอาหารและค่าธรรมเนียม 15,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1355 9 ม.ค. 2563 F31000063560023 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1354 9 ม.ค. 2563 F31000063520031 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.พัตราพร ค่าลงทะเบียน 2,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1353 9 ม.ค. 2563 F31000063560024 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าตอบแทนการสอน - 16,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1351 9 ม.ค. 2563 F61000063530046 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.อุไร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 2,720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1350 9 ม.ค. 2563 F61000063530045 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.สุภาพร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1349 9 ม.ค. 2563 F61000063530047 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.อุไร ค่าเดินทางไปราชการ - 2,330.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1348 9 ม.ค. 2563 F51000063520032 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณ นางวรรณธิดา - - 9,018.00 ผ่านการตรวจสอบ
1347 9 ม.ค. 2563 F51000063520034 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - - 6,702.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0373 9 ม.ค. 2563 F11020063520074 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0372 9 ม.ค. 2563 F11020063520075 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0371 9 ม.ค. 2563 F11020063520073 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 12,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0370 9 ม.ค. 2563 F11020063520076 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 6,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0369 9 ม.ค. 2563 F11020063520071 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 6,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1346 9 ม.ค. 2563 F11040063820108 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,820.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0368 9 ม.ค. 2563 F0000063550070 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำปะปา - 975.82 - ผ่านการตรวจสอบ