ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1396 10 ม.ค. 2563 F11040063820117 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1395 10 ม.ค. 2563 F11040063820122 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1394 10 ม.ค. 2563 F11040063820120 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 1,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1393 10 ม.ค. 2563 F11040063820121 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1392 10 ม.ค. 2563 F11040063820119 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1391 10 ม.ค. 2563 F11040063820109 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1390 10 ม.ค. 2563 F11040063820110 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1389 10 ม.ค. 2563 F11040063820111 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1388 10 ม.ค. 2563 F11040063820112 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1387 10 ม.ค. 2563 F11040063820114 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1386 10 ม.ค. 2563 F11040063820116 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1385 10 ม.ค. 2563 F11040063820113 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม 32,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1384 10 ม.ค. 2563 F11040063820115 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0377 10 ม.ค. 2563 F0000063550072 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าฝากสิ่งของไปรษณีย์ - 16,810.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0376 10 ม.ค. 2563 F11020063820011 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าเบี้ยประชุม - 14,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1383 10 ม.ค. 2563 F32000063520017 คณะวิทยาการจัดการ ดร.สุทธิภา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 5,720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1382 10 ม.ค. 2563 F32000063520016 คณะวิทยาการจัดการ ดร.กุลรวีย์ ค่าลงทะเบียนบทความวิจัย - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1381 10 ม.ค. 2563 D32000063120021 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างป้ายไวนิล 400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1380 10 ม.ค. 2563 D32000063120022 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดทำรูปเล่ม 400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1379 10 ม.ค. 2563 F32000063560010 คณะวิทยาการจัดการ ดร.สิทธิ ค่าตอบแทนการสอน - 5,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1378 10 ม.ค. 2563 F32000063830003 คณะวิทยาการจัดการ นายอมรเทพ ค่เบี้ยเลี้ยง 1,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1377 10 ม.ค. 2563 F11030063820001 กองนโยบายและแผน น.ส.ชุลีกร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1376 10 ม.ค. 2563 F40000063560017 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าตอบแทนการสอน - 1,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1375 10 ม.ค. 2563 F34000063540002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.สุมารินทร์ ค่าล่วงเวลา - 2,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1374 10 ม.ค. 2563 F34000063830002 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ว่าที่เรือตรีภิรมณ์ ค่าเดินทางไปราชการ 29,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1373 10 ม.ค. 2563 F34000063530003 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายอรรถวุฒิ ค่าน้ำมันและทางด่วน 3,960.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1372 10 ม.ค. 2563 F34000063550004 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าโทรศัพท์ - 200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1371 10 ม.ค. 2563 F34000063520026 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.อรรถวุฒิ ค่าลงทะเบียนอบรม - 2,999.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1370 10 ม.ค. 2563 F34000063520025 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าลงทะเบียนอบรม - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1369 10 ม.ค. 2563 F34000063520024 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางวาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 5,150.00 - ผ่านการตรวจสอบ