ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1444 14 ม.ค. 2563 F61000063540011 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 2,520.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1443 14 ม.ค. 2563 F11070063820037 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1442 14 ม.ค. 2563 F11070063820038 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 22,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1441 14 ม.ค. 2563 F11070063820039 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,530.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1440 14 ม.ค. 2563 F11070063820040 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 122,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1439 14 ม.ค. 2563 F11070063820041 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1438 14 ม.ค. 2563 D51000063180003 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ๊น - - 6,741.00 ผ่านการตรวจสอบ
1437 14 ม.ค. 2563 D510000636110011 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ - - 1,370.00 ผ่านการตรวจสอบ
1436 14 ม.ค. 2563 D51000063110013 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญ ค่าจัดซื้อสังฆทาน - - 1,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
1435 14 ม.ค. 2563 F61000063530042 ศูนย์-ชัยนาท นายไพทูล ค่าทางด่วน - 100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1434 14 ม.ค. 2563 F61000063530041 ศูนย์-ชัยนาท นายชาญวิทย์ ค่าทางด่วน - 815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1433 14 ม.ค. 2563 F11040063820128 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1432 14 ม.ค. 2563 F11040063820127 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1431 14 ม.ค. 2563 F61000063530034 ศูนย์-ชัยนาท นายประเสริฐ ค่าทางด่วน - 200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1430 14 ม.ค. 2563 F61000063520006 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย - 600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1429 14 ม.ค. 2563 F73000063520007 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0389 13 ม.ค. 2563 D11000063110098 งานยานพาหนะ นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง - 33,060.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0388 13 ม.ค. 2563 F0000063550075 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า - 1,866,995.74 - ผ่านการตรวจสอบ
1428 13 ม.ค. 2563 F11070063820036 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 23,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1427 13 ม.ค. 2563 F11070063820034 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 23,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1426 13 ม.ค. 2563 F16000063570041 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 14,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
1425 13 ม.ค. 2563 F16000063570040 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 11,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
1424 13 ม.ค. 2563 F31000063820025 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ศรีอุดร ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1423 13 ม.ค. 2563 F31000063820024 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ศรีอุดร ค่าอาหารและอาหารว่าง 10,240.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1422 13 ม.ค. 2563 F31000063520036 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ปพิชญา ค่าลงทะเบียนอบรม 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1421 13 ม.ค. 2563 D51000063130002 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - - 19,260.00 ผ่านการตรวจสอบ
1420 13 ม.ค. 2563 F51000063520033 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตั๋วเครื่องบิน - - 19,793.00 ผ่านการตรวจสอบ
1419 13 ม.ค. 2563 F51000063520035 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าลงทะเบียน - - 19,040.00 ผ่านการตรวจสอบ
1418 13 ม.ค. 2563 F51000063520036 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าเบี้ยประชุม - - 4,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
1417 13 ม.ค. 2563 F51000063820009 ว.แพทย์ทางเลือก นายวรวิทย์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 1,040.00 ผ่านการตรวจสอบ