ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1416 13 ม.ค. 2563 F51000063820008 ว.แพทย์ทางเลือก นายวรวิทย์ ค่าเบี้ยประชุม - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1415 13 ม.ค. 2563 F34000063820009 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายกานต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 54,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1414 13 ม.ค. 2563 F34000063820010 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายกานต์ ค่าลงทะเบียน 76,300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1413 13 ม.ค. 2563 D33000063110061 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อกระดาษ 4,622.40 - - ผ่านการตรวจสอบ
1412 13 ม.ค. 2563 D33000063110059 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 3,998.59 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0387 13 ม.ค. 2563 D11000063110095 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อชุดกีฬา - - 130,300.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0386 13 ม.ค. 2563 D11000063110096 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 13,196.31 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0385 13 ม.ค. 2563 D11000063130015 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าเช่าเก้าอี้พลาสติก - 15,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0384 13 ม.ค. 2563 D11000063120109 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร 3,477.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0383 13 ม.ค. 2563 D11000063120108 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0382 13 ม.ค. 2563 D11000063120110 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0381 13 ม.ค. 2563 F11020063820010 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 2,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0379 13 ม.ค. 2563 F0000063550071 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำปะปา - 14,797.85 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0378 13 ม.ค. 2563 F0000063550074 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า 35,589.02 - - ผ่านการตรวจสอบ
1411 13 ม.ค. 2563 F32000063820006 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.รจนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 13,125.00 ผ่านการตรวจสอบ
1352 13 ม.ค. 2563 F61000063550009 ศูนย์-ชัยนาท ยุพาพร ค่าไฟฟ้า - 30,857.52 - ผ่านการตรวจสอบ
1407 10 ม.ค. 2563 F31000063820026 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1410 10 ม.ค. 2563 D33000063110058 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,998.14 - ผ่านการตรวจสอบ
1409 10 ม.ค. 2563 F31000063520021 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ศุภรางค์ ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1408 10 ม.ค. 2563 F31000063820027 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.อำนาจ ค่าเบี้ยประชุม - 8,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1406 10 ม.ค. 2563 F31000063520040 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง 450.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1405 10 ม.ค. 2563 F31000063520039 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารและอาหารว่าง 2,750.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1404 10 ม.ค. 2563 F31000063520038 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง 450.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1403 10 ม.ค. 2563 D32000063120023 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 3,720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1402 10 ม.ค. 2563 D13000063180007 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นซ์ - 2,889.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1401 10 ม.ค. 2563 F11040063820125 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1400 10 ม.ค. 2563 F11040063820126 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1399 10 ม.ค. 2563 F11040063820123 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 3,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1398 10 ม.ค. 2563 F11040063820124 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 330.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1397 10 ม.ค. 2563 F11040063820118 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 1,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ