ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0395 15 ม.ค. 2563 F11020063520086 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0394 15 ม.ค. 2563 F11020063520091 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0393 15 ม.ค. 2563 F11020063520090 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 6,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0392 15 ม.ค. 2563 F11020063520089 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0391 15 ม.ค. 2563 F11020063520088 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0390 15 ม.ค. 2563 F0000063550077 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,068.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0389 15 ม.ค. 2563 F0000063550076 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า - 180.08 - ผ่านการตรวจสอบ
1467 15 ม.ค. 2563 F11010163820006 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่อาหารและอาหารว่าง - 330.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1466 15 ม.ค. 2563 F11010163820005 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าเบี้ยประชุม - 12,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1465 14 ม.ค. 2563 F71030063550006 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าน้ำปะปา - - 3,523.94 ผ่านการตรวจสอบ
1464 14 ม.ค. 2563 F71030063560004 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าตอบแทนการสอน - - 10,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
1463 14 ม.ค. 2563 D31000063110042 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 3,905.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
1462 14 ม.ค. 2563 D31000063110040 คณะวิทยาศาสตร์ นายพัฒนชัย ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,326.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1461 14 ม.ค. 2563 D3100063110041 คณะวิทยาศาสตร์ นายพัฒนชัย ค่าจัดซื้อวัสดุ - 10,079.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1460 14 ม.ค. 2563 D31000063110030 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ดวงพร ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 4,490.79 - ผ่านการตรวจสอบ
1459 14 ม.ค. 2563 D35000063110012 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 288.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1458 14 ม.ค. 2563 D35000063110013 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซือ้วัสดุ - 1,152.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1457 14 ม.ค. 2563 D350000631210010 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1456 14 ม.ค. 2563 D350000631110009 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 192.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1455 14 ม.ค. 2563 D35000063110007 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,304.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1454 14 ม.ค. 2563 D35000063110006 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 960.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1453 14 ม.ค. 2563 D35000063110004 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,448.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1452 14 ม.ค. 2563 D35000063110003 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,152.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1451 14 ม.ค. 2563 D35000063110011 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 7,104.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1450 14 ม.ค. 2563 D35000063110005 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 22,470.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1449 14 ม.ค. 2563 D32000063120018 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.เสงระวี ค่าจ้างติดตั้งพัดลม - 16,520.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1448 14 ม.ค. 2563 F74000063570008 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าตอบแทนผู้จัดการ - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1447 14 ม.ค. 2563 F74000063570007 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าประกันสังคม - - 1,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1446 14 ม.ค. 2563 F74000063510004 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - - 59,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1445 14 ม.ค. 2563 F61000063540010 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าลาวงเวลา - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ