ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1757 4 ก.พ. 2563 F11040063820164 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าตอบแทนกรรมการ - 60,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1756 4 ก.พ. 2563 F11040063820165 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 57,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1755 4 ก.พ. 2563 F11040063820166 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ - 4,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1754 4 ก.พ. 2563 F11040063820167 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารและอาหารว่าง - 2,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1753 4 ก.พ. 2563 F11040063520104 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิพย์รัตน์ ค่าตอบแทนตำรวจ - 3,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0496 4 ก.พ. 2563 D11000063130030 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ - - 102,125.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0495 4 ก.พ. 2563 D11000063170003 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าปรับปรุงลานกิจกรรม 2,707,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0494 4 ก.พ. 2563 D11000063120147 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างขนส่งพัสดุ - 2,665.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0493 4 ก.พ. 2563 D11000063120148 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างขนส่งพัสดุ - 122.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1751 4 ก.พ. 2563 D51000063110012 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ - 6,741.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1752 4 ก.พ. 2563 F31000063520053 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารว่าง 400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1750 4 ก.พ. 2563 F31000063520052 คณะวิทยาศาสตร์ นายไพโรจ ค่าตอบแทนวิทยากร 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1749 4 ก.พ. 2563 F31000063520051 คณะวิทยาศาสตร์ นายไพโรจน์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 7,720.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1748 4 ก.พ. 2563 F31000063520047 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.สุพรรณา ค่าอาหารและอาหารว่าง 3,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1747 4 ก.พ. 2563 F33080063820006 โรงเรียนสาธิต น.ส.ยศวดี ค่าตอบแทนตำรวจทางหลวง - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1746 4 ก.พ. 2563 F33080063820005 โรงเรียนสาธิต น.ส.ยศวดี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 51,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1745 4 ก.พ. 2563 F33080063820004 โรงเรียนสาธิต น.ส.ยศวดี ค่าลงทะเบียนกีฬาสาธิต - 45,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1744 4 ก.พ. 2563 F11050063570037 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษารายปี - - 238,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1743 4 ก.พ. 2563 F11050063570028 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษารายปี นายปรมะ อารีรมย์ - - 8,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1742 4 ก.พ. 2563 F12000063580003 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ชุลีกร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1741 4 ก.พ. 2563 F33000063560015 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ซานีมา ค่าตอบแทนการสอน - 95,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1740 4 ก.พ. 2563 F33000063560016 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ซานีมา ค่าตอบแทนการสอน - 17,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1739 4 ก.พ. 2563 F33000063560017 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ซานีมา ค่าตอบแทนการสอน - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1738 4 ก.พ. 2563 F33000063560018 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ซานีมา ค่าตอบแทนการสอน - 77,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0492 3 ก.พ. 2563 D11000063120142 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำคู่มือประกันคุณภาพ 8,850.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0491 3 ก.พ. 2563 D11000063130028 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,511.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0490 3 ก.พ. 2563 D11000063130027 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 4,511.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0489 3 ก.พ. 2563 D11000063120141 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำคู่มือประกันคุณภาพ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0488 3 ก.พ. 2563 F0000063550088 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 110.21 - ผ่านการตรวจสอบ
1737 3 ก.พ. 2563 D13000063120007 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารํณ ค่าจ้างปรับปรับปรุงความปลอดภัยเว็ปไซท์ - 164,780.00 - ผ่านการตรวจสอบ