ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1784 5 ก.พ. 2563 F33000063830002 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.พัชรา ค่าอาหารและอาหารว่าง 32,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1783 5 ก.พ. 2563 F33000063870010 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1782 5 ก.พ. 2563 D33000063110071 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,990.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1781 5 ก.พ. 2563 F33000063560019 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.ซานีมา ค่าตอบแทนการสอน - 129,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1780 5 ก.พ. 2563 F32000063520019 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.นภสรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 5,060.00 ผ่านการตรวจสอบ
1778 5 ก.พ. 2563 F32000063820012 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุรภา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1777 5 ก.พ. 2563 D32000063120027 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 2,610.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1775 5 ก.พ. 2563 F13000063520006 ศูนย์ภาษา น.ส.จันทิมา ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1774 5 ก.พ. 2563 F13000063520007 ศูนย์ภาษา น.ส.จันทิมา ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1773 5 ก.พ. 2563 F13000063520008 ศูนย์ภาษา น.ส.จันทิมา ค่าตอบแทนวิทยากร 24,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1772 5 ก.พ. 2563 F13000063520009 ศูนย์ภาษา น.ส.จันทิมา ค่าตอบแทนวิทยากร 4,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1771 5 ก.พ. 2563 F13000063520010 ศูนย์ภาษา น.ส.จันทิมา ค่าตอบแทนวิทยากร 4,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1770 5 ก.พ. 2563 F13000063520011 ศูนย์ภาษา น.ส.จันทนา ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1769 5 ก.พ. 2563 D31000063110047 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 4,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1768 4 ก.พ. 2563 F11050063520015 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนกีฬา - - 4,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
1767 4 ก.พ. 2563 F11050063580001 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร ค่าสมัครแข่งขันกีฬา - - 10,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1766 4 ก.พ. 2563 F11010363830005 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ดนิดา ค่าเดินทางไปราชการ - 17,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0501 4 ก.พ. 2563 F11020063520096 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0500 4 ก.พ. 2563 F11020063520097 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนผู้คุมงาน - 25,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0499 4 ก.พ. 2563 F11020063520072 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0498 4 ก.พ. 2563 F11020063520095 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าตอบแทนกรรมการ - 7,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1765 4 ก.พ. 2563 F11010163820007 งานยานพาหนะ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 13,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1764 4 ก.พ. 2563 F11010163820008 งานสารบรรณ น.ส.ศิริรัตน์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 330.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0497 4 ก.พ. 2563 D11000063120146 งานยานพาหนะ น.ส.ทิชากร ค่าเติมน้ำยาแอร์ - 500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1763 4 ก.พ. 2563 F16000063570044 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ - - 8,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1762 4 ก.พ. 2563 F16000063570045 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ - 1,161.20 - ผ่านการตรวจสอบ
1761 4 ก.พ. 2563 F16000063570047 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 4,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
1760 4 ก.พ. 2563 F16000063570046 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 240.00 ผ่านการตรวจสอบ
1759 4 ก.พ. 2563 F16000063870017 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - 10,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1758 4 ก.พ. 2563 F16000063870018 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ