ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1345 8 ม.ค. 2563 D35000063120007 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างซ่อมแซมฝ้า 3,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1344 8 ม.ค. 2563 F35000063820004 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.สุมาลี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,350.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1343 8 ม.ค. 2563 F35000063830003 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.สุมาลี ค่าเดินทางไปราชการ 3,560.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1342 8 ม.ค. 2563 F35000063820005 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.สุมาลี ค่าตอบแทนวิทยากร 3,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1341 8 ม.ค. 2563 D35000063130001 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าเช่ารถยนต์ 5,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1340 8 ม.ค. 2563 F18000063820002 โครงการจีน น.ส.แพรตะวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 21,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1339 8 ม.ค. 2563 F18000063520001 โครงการจีน น.ส.แพรตะวัน ค่าเบี้ยประชุม - - 18,150.00 ผ่านการตรวจสอบ
1338 8 ม.ค. 2563 F18000063520002 โครงการจีน น.ส.แพรตะวัน ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 1,080.00 ผ่านการตรวจสอบ
1337 8 ม.ค. 2563 F71030063520001 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ - - 300.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0367 8 ม.ค. 2563 D11000063120107 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซักเครื่องนอนห้องพยาบาล - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1336 8 ม.ค. 2563 F11050063520008 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1335 8 ม.ค. 2563 F11050063520009 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร ค่าตอบแทนหัวหน้าผู้ฝึกสอน - - 26,220.00 ผ่านการตรวจสอบ
1334 8 ม.ค. 2563 F11050063570027 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1333 8 ม.ค. 2563 F11040063820107 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนา น.ส.รัตนาภรณ์ - 420.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1332 8 ม.ค. 2563 F12000063880008 สำนักงานประกันคุณภาพ นายนัตพงษ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 24,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1331 8 ม.ค. 2563 F12000063880009 สำนักงานประกันคุณภาพ นายนัตพงษ์ ค่าตอบแทนวิทยากร 4,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0366 8 ม.ค. 2563 D11000063110080 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 11,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0365 8 ม.ค. 2563 D11000063110079 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 12,069.60 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0364 8 ม.ค. 2563 D11000063110081 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 36,808.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0363 8 ม.ค. 2563 F11020163580008 กองคลัง นางภริดา ค่าธรรมเนียมเครื่องรูดบัตร - 809.36 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0362 8 ม.ค. 2563 F11020063540002 กองคลัง น.ส.บุษบา ค่าล่วงเวลา - - 7,140.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0361 8 ม.ค. 2563 D110000636110091 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อกล้องพร้องติดตั้ง 12,198.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1330 8 ม.ค. 2563 D33000063110053 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 83,219.25 - ผ่านการตรวจสอบ
1329 8 ม.ค. 2563 D13000063180005 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างซ่อมแซมโปรเจคเตอร์ - 39,162.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1328 8 ม.ค. 2563 D13000063180006 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจั้างซ่อมแซม - 18,618.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1327 8 ม.ค. 2563 D13000063110011 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ - 5,545.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1326 8 ม.ค. 2563 F32000063830004 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ธีรโชติ ค่าเดินทางไปราชการ 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1325 8 ม.ค. 2563 D32000063130003 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าเช่ารถปรับอากาศ 2,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1324 8 ม.ค. 2563 F32000063880003 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ธีรโชติ ค่าตอบแทนวิทยากร 10,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1323 8 ม.ค. 2563 D32000063120009 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อเหรียญรางวัล - - 3,900.00 ผ่านการตรวจสอบ