ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0685 27 พ.ย. 2562 F11050063570012 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง น.ส.ปนัดดา นรวัน - - 11,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
0684 27 พ.ย. 2562 F11050063570016 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ธัญยลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง นายธีรพันธุ์ แก้วสุข - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0683 27 พ.ย. 2562 F11050063820003 กองพัฒนานักศึกษา นายธนาเสฏฐ์ ค่าเงินรางวัล - - 10,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0682 27 พ.ย. 2562 F12000063880005 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ชุลีกร ค่าอาหารและอาหารว่าง 6,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0681 27 พ.ย. 2562 F61000063560022 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0680 27 พ.ย. 2562 F61000063530009 ศูนย์-ชัยนาท นายชาญวิทย์ ค่าทางด่วน - 1,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0679 27 พ.ย. 2562 F61000063830002 ศูนย์-ชัยนาท นายชาญวิทย์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 2,640.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0678 27 พ.ย. 2562 F61000063830001 ศูนย์-ชัยนาท นายชาญวิทย์ ค่าทางด่วน - 3,040.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0677 27 พ.ย. 2562 F61000063840001 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,520.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0676 27 พ.ย. 2562 F61000063530014 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0675 27 พ.ย. 2562 F61000063560023 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 8,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0674 27 พ.ย. 2562 F61000063560021 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0673 27 พ.ย. 2562 F61000063560020 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0672 27 พ.ย. 2562 F61000063560024 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 51,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0671 27 พ.ย. 2562 F61000063560019 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0670 27 พ.ย. 2562 F61000063560018 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0669 27 พ.ย. 2562 F61000063560017 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 3,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0668 27 พ.ย. 2562 F61000063820001 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 7,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0667 27 พ.ย. 2562 F61000063550004 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าโทรศัพท์ - 209.72 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0174 27 พ.ย. 2562 F11020063520035 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0666 26 พ.ย. 2562 F13000063520002 ศูนย์ภาษา น.ส.จันทิมา ค่าตอบแทนวิทยากร - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0665 26 พ.ย. 2562 F13000063520001 ศูนย์ภาษา น.ส.จันทนา ค่าตอบแทนวิทยากร - 24,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0664 26 พ.ย. 2562 F40000063520007 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร - 25,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0663 26 พ.ย. 2562 F11050063570015 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา น.ส.สุทธิดา คำผุย - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0662 26 พ.ย. 2562 F11050063570013 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0661 26 พ.ย. 2562 F11050063570010 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0660 26 พ.ย. 2562 F33000063550001 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าโทรศัพท์ - 214.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0659 26 พ.ย. 2562 F33000063570002 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าที่ปรึกษาโครงการ - - 178,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0658 26 พ.ย. 2562 F31000063530006 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.จรัล ค่าเดินทางไปราชการ - - 72,940.96 ผ่านการตรวจสอบ
0657 26 พ.ย. 2562 F31000063520022 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.พัตราพร ค่าลงทะเบียนอบรม 3,850.00 - - ผ่านการตรวจสอบ