ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

1982 19 ก.พ. 2563 F11040063820186 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1981 19 ก.พ. 2563 F11040063820185 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1980 19 ก.พ. 2563 F11010163820009 งานสารบรรณ นางจุฑาทิพย์ ค่าภัตตาหาร - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1979 19 ก.พ. 2563 D32000063110091 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1978 19 ก.พ. 2563 F11070063820050 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 26,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1977 19 ก.พ. 2563 F11070063820049 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 330.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1976 19 ก.พ. 2563 F11070063820048 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 6,425.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0549 19 ก.พ. 2563 D11000063120131 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย - 795,988.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0548 19 ก.พ. 2563 D11000063120130 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย - 591,976.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0547 19 ก.พ. 2563 D11000063120158 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด - 105,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0546 19 ก.พ. 2563 D11000063130035 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าเช่าอุปกรณ์เครือข่าย - 211,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0545 19 ก.พ. 2563 D11000063110141 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 650.00 รอการตรวจสอบ
ส่ง0554 19 ก.พ. 2563 D11000063120163 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าตรวจเช็คโทรศัพท์ - - 428.00 รอการตรวจสอบ
1975 18 ก.พ. 2563 F14000063520019 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.สำราญ ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1974 18 ก.พ. 2563 F14000063520018 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.สงสำราญ ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1973 18 ก.พ. 2563 F14000063520017 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.สำราญ ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1972 18 ก.พ. 2563 F14000063520016 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.สำราญ ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1971 18 ก.พ. 2563 F14000063520015 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.สำราญ ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1970 18 ก.พ. 2563 F14000063520014 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.สำราญ ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0543 18 ก.พ. 2563 F11020063520110 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนหัวหน้าผู้คุมงาน - 20,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1969 18 ก.พ. 2563 F33000063520018 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าลงทะเบียนอบรม - 1,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1968 18 ก.พ. 2563 F330000063520019 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าลงทะเบียนอบรม - 1,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1967 18 ก.พ. 2563 D33000063110072 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 6,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1966 18 ก.พ. 2563 D33000063110073 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1965 18 ก.พ. 2563 D51000063110016 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,872.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
1964 18 ก.พ. 2563 F11040063820183 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะกรรมการ - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1963 18 ก.พ. 2563 F11040063820184 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารและอาหารว่าง - 2,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1962 18 ก.พ. 2563 F11040063820181 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าตอบแทนกรรมการ - 30,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1961 18 ก.พ. 2563 F11040063820182 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 18,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1960 18 ก.พ. 2563 F73000063560010 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าตอบแทนการสอน - 10,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ