ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0542 18 ก.พ. 2563 D11000063110139 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อเครื่องปริ๊นซ์ 16,174.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1959 18 ก.พ. 2563 F11040063520107 กองบริหารงานบุคคล ว่าที่ร้อยตรี จตุพร ค่าธรรมเนียมศาล - 670,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1958 18 ก.พ. 2563 F11050063570041 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 22,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
1957 18 ก.พ. 2563 F11050063570040 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 11,200.00 ผ่านการตรวจสอบ
1956 18 ก.พ. 2563 F11040063520108 กองบริหารงานบุคคล ว่าที่ร้อยตรี จตุพร ค่าพาหนะ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1955 18 ก.พ. 2563 F33000063870012 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าลงทะเบียนอบรม 17,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0541 18 ก.พ. 2563 D11000063130036 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าเช่ารถยนต์ - - 5,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0540 18 ก.พ. 2563 D11000063120157 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างวงโยธา - - 5,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1954 18 ก.พ. 2563 F15000063820008 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าอาหารและอาหารว่าง - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1953 18 ก.พ. 2563 F15000063820007 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณิกุล ค่าตอบแทนกรรมการ - 47,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1952 18 ก.พ. 2563 F31000063530008 คณะวิทยาศาสตร์ นายไตรทศ ค่าที่พัก - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1951 18 ก.พ. 2563 F32000063820018 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุรภา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 540.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1950 18 ก.พ. 2563 F32000063820019 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุรภา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 510.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1949 18 ก.พ. 2563 F32000063820014 คณะวิทยาการจัดการ นายณัฐพล ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 10,920.00 ผ่านการตรวจสอบ
1948 18 ก.พ. 2563 D32000063120029 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1947 18 ก.พ. 2563 F32000063820017 คณะวิทยาการจัดการ ดร.ชลธิชา ค่าตอบแทนวิทยากร - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1946 18 ก.พ. 2563 F32000063820016 คณะวิทยาการจัดการ ดร.ชลธิชา ค่าอาหารว่าง - 750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0539 18 ก.พ. 2563 D11000063120159 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาสี - 17,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0538 18 ก.พ. 2563 D11000063120160 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างการแข่งขันกีฬา - 40,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0537 18 ก.พ. 2563 D11000063110140 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ 10,999.60 - - ผ่านการตรวจสอบ
1945 17 ก.พ. 2563 D33000063110076 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1944 17 ก.พ. 2563 F74000063510005 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - - 59,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1943 17 ก.พ. 2563 F74000063570009 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าประกันสังคม - - 1,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
1942 17 ก.พ. 2563 F74000063570010 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าตอบแทนผู้จัดการ - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
1941 17 ก.พ. 2563 D400000631140004 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าจัดซื้อกระดาษ - 2,011.60 - ผ่านการตรวจสอบ
1940 17 ก.พ. 2563 F11040063830002 กองบริหารงานบุคคล นางกาญจนี ค่าน้ำมันและทางด่วน 291,275.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1939 17 ก.พ. 2563 F17000063820005 สำนักงานตรวจสอบภายใน น.ส.รัชฎาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 10,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0536 17 ก.พ. 2563 D11000063120156 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ - 6,933.60 - ผ่านการตรวจสอบ
1938 17 ก.พ. 2563 D33000063120019 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 3,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1937 17 ก.พ. 2563 D33000063110074 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 1,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ