ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2009 20 ก.พ. 2563 F34000063520028 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 3,150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2008 20 ก.พ. 2563 F34000063520027 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายธงชัย ค่าตอบแทนวิทยากร - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2007 20 ก.พ. 2563 F34000063570006 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.ธมาภรณ์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา - - 55,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0552 20 ก.พ. 2563 D11000063120170 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาสี - 7,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2006 20 ก.พ. 2563 F16000063870023 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.สงยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 29,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
2005 20 ก.พ. 2563 F16000063870024 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 2,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
2004 20 ก.พ. 2563 F61000063530064 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 880.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2003 19 ก.พ. 2563 D13000063120013 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 756.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2002 19 ก.พ. 2563 D13000063120011 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,810.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2001 19 ก.พ. 2563 F11040063550002 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าไปรษณียากร - 800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2000 19 ก.พ. 2563 D33000063120023 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่่าจัดซุ้มการละเล่น 12,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1999 19 ก.พ. 2563 F33000063880011 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1998 19 ก.พ. 2563 F33000063880012 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารทว่าง 6,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1997 19 ก.พ. 2563 F33000063830003 คณะศึกษาศาสตร์ นงศอุรชา ค่าที่พัก 5,375.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1996 19 ก.พ. 2563 F33000063880009 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 8,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1995 19 ก.พ. 2563 D33000063120022 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างการแสดง 1,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
1994 19 ก.พ. 2563 F33000063520020 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเบี้ยประชุม - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1993 19 ก.พ. 2563 D33000063110077 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 315.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1992 19 ก.พ. 2563 D33000063110075 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 14,592.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1991 19 ก.พ. 2563 F40000063820007 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าเบี้ยประชุม - 8,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1990 19 ก.พ. 2563 F40000063820005 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าเบี้ยประชุม - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1989 19 ก.พ. 2563 F4000063820006 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 390.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1988 19 ก.พ. 2563 F11010163820010 งานสารบรรณ นางจุฑาทิพย์ ค่าถวายปัจจัยพระ - 5,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1987 19 ก.พ. 2563 F11070063820051 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 5,425.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1986 19 ก.พ. 2563 F11070063820046 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 23,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
1985 19 ก.พ. 2563 F7101006355 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าไฟฟ้า - 67,002.31 - ผ่านการตรวจสอบ
1984 19 ก.พ. 2563 F71010063520015 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าอาหารเช้า - 45,040.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0551 19 ก.พ. 2563 F11020163520073 กองคลัง นางภริดา ค่าตอบแทนกรรมการ - - 3,780.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0550 19 ก.พ. 2563 F11020163520072 กองคลัง นางภริดา ค่าตอบแทนกรรมการต - - 3,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
1983 19 ก.พ. 2563 F11040063820187 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 570.00 - ผ่านการตรวจสอบ