ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0625 26 พ.ย. 2562 D33000063110018 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ - 20,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0624 26 พ.ย. 2562 D33000063110020 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 13,536.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0623 26 พ.ย. 2562 D33000063110019 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 22,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0622 26 พ.ย. 2562 D33000063110026 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,640.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0621 26 พ.ย. 2562 F31000063520020 คณะวิทยาศาสตร์ นางภัทราวรรณ ค่าอาหารและอาหารว่าง 3,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0620 26 พ.ย. 2562 D35000063120002 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างซ่อมห้อิงแปรรูปสินค้า 126,404.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0619 26 พ.ย. 2562 D14000063120008 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางศิริพร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ - 1,020.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0618 26 พ.ย. 2562 D33000063110023 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 15,520.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0617 26 พ.ย. 2562 D33000063110032 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภร์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 35,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0616 26 พ.ย. 2562 D33000063110030 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 14,976.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0615 26 พ.ย. 2562 D33000063110031 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 84,264.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0626 26 พ.ย. 2562 D33000063110025 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,592.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0614 25 พ.ย. 2562 F11040063820034 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0613 25 พ.ย. 2562 F11040063520082 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0612 25 พ.ย. 2562 F11040063820033 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0173 25 พ.ย. 2562 D11000063120046 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์ - 16,264.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0172 25 พ.ย. 2562 D11000063120047 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์ - 5,029.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0611 25 พ.ย. 2562 F73000063520003 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ศิิริวรรณ ค่าตอบแทนวิทยากร - 12,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0610 25 พ.ย. 2562 F12000063870002 สำนักงานประกันคุณภาพ นายชนกานต์ ค่าตอบแทนวิทยากร - - 39,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0609 25 พ.ย. 2562 D32000063110032 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,871.99 - ผ่านการตรวจสอบ
0608 25 พ.ย. 2562 D32000063110025 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,990.48 - ผ่านการตรวจสอบ
0607 25 พ.ย. 2562 D32000063110047 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,920.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0606 25 พ.ย. 2562 D32000063110013 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 4,915.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0605 25 พ.ย. 2562 D32000063110043 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 8,249.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0604 25 พ.ย. 2562 D32000063110037 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 16,701.63 - ผ่านการตรวจสอบ
0603 25 พ.ย. 2562 D32000063110036 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 16,511.17 - ผ่านการตรวจสอบ
0602 25 พ.ย. 2562 D32000063110033 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 7,295.26 - ผ่านการตรวจสอบ
0601 25 พ.ย. 2562 D32000063110029 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,455.03 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0171 24 พ.ย. 2562 D11000063120045 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดจ้างชุดกีฬาฟุตซอล - - 18,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0170 24 พ.ย. 2562 D11000063120043 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ - 3,466.80 - ผ่านการตรวจสอบ