ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0655 26 พ.ย. 2562 D32000063110034 คณะวิทยาการจัดการ ผศ ผศ.แสงระวี - 6,715.32 - ผ่านการตรวจสอบ
0640 26 พ.ย. 2562 D33000063110034 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 23,801.08 - ผ่านการตรวจสอบ
0655 26 พ.ย. 2562 D32000063110031 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 5,183.08 - ผ่านการตรวจสอบ
0654 26 พ.ย. 2562 D32000063110035 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 22,076.24 - ผ่านการตรวจสอบ
0653 26 พ.ย. 2562 D32000063110012 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 17,431.37 - ผ่านการตรวจสอบ
0652 26 พ.ย. 2562 D32000063110016 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 23,329.21 - ผ่านการตรวจสอบ
0651 26 พ.ย. 2562 D32000063110028 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 9,114.26 - ผ่านการตรวจสอบ
0650 26 พ.ย. 2562 D32000063110048 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,985.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0649 26 พ.ย. 2562 F32000063530001 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุนิศา ค่าเดินทางไปราชการ - 3,716.88 - ผ่านการตรวจสอบ
0648 26 พ.ย. 2562 F32000063580002 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0647 26 พ.ย. 2562 F11070063820024 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 116,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0646 26 พ.ย. 2562 F11070063820025 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,290.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0645 26 พ.ย. 2562 F11070063820023 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาาหรและอาหารว่าง - 1,620.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0644 26 พ.ย. 2562 F11070063820022 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 23,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0643 26 พ.ย. 2562 F11070063820021 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0642 26 พ.ย. 2562 F11070063820020 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 24,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0641 26 พ.ย. 2562 F11070063820019 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 22,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0639 26 พ.ย. 2562 D33000063110029 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 18,240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0638 26 พ.ย. 2562 D33000063120006 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 7,045.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0637 26 พ.ย. 2562 D33000063110028 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 11,195.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0636 26 พ.ย. 2562 F11040063820037 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 3,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0635 26 พ.ย. 2562 F11040063820038 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0634 26 พ.ย. 2562 F11040063820011 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 3,150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0633 26 พ.ย. 2562 F11040063820008 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 70,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0632 26 พ.ย. 2562 F11040063820010 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะ - 6,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0631 26 พ.ย. 2562 F11040063820009 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าตอบแทนกรรมการ - 150,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0630 26 พ.ย. 2562 F73000063520004 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ศิริวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 34,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0629 26 พ.ย. 2562 F51000063520017 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ - - 22,052.46 ผ่านการตรวจสอบ
0628 26 พ.ย. 2562 F51000063520018 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0627 26 พ.ย. 2562 F16000063570024 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย ผศ.อนุวัฒน์ - 8,550.00 - ผ่านการตรวจสอบ