ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2096 25 ก.พ. 2563 F11040063820206 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2095 25 ก.พ. 2563 F11040063820207 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2094 25 ก.พ. 2563 F11040063820208 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 5,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2093 25 ก.พ. 2563 F11040063820209 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 910.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2092 25 ก.พ. 2563 F16000063560030 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 14,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2091 25 ก.พ. 2563 F61000063560029 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 55,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2090 25 ก.พ. 2563 F61000063560028 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 47,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2089 25 ก.พ. 2563 F61000063560031 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 4,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2088 25 ก.พ. 2563 F61000063530065 ศูนย์-ชัยนาท นายไพร ค่าเบี้ยเลี้ยง 240.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2087 25 ก.พ. 2563 F61000063530067 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.อุไร ค่าทางด่วนและน้ำมันเชื้ิอเพลิง - 1,180.10 - ผ่านการตรวจสอบ
2086 25 ก.พ. 2563 F61000063530068 ศูนย์-ชัยนาท นายวริทธินันท์ ค่าน้ำมันและทางด่วน - 940.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2085 25 ก.พ. 2563 F61000063530069 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.อุไร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2084 25 ก.พ. 2563 F61000063530071 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.อุไร ค่าทางด่วนและน้ำมันเชื้อเพลิง - 1,130.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2083 25 ก.พ. 2563 F61000063530066 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.อุไร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 1,680.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2082 25 ก.พ. 2563 F61000063530070 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.อุไร ค่าเบี้ยเลี้ยง - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2081 25 ก.พ. 2563 F61000063830009 ศูนย์-ชัยนาท นายประเสริฐ ค่าทางด่วน - 230.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2080 25 ก.พ. 2563 F61000063550012 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าโทรศัพท์ - 578.87 - ผ่านการตรวจสอบ
2079 25 ก.พ. 2563 F61000063820017 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุภาพร ค่าตอบแทนนักศึกษา 4,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0580 24 ก.พ. 2563 D11000063120175 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างปรับปรุง GSB - - 499,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0579 24 ก.พ. 2563 D11000063120177 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ - - 3,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0578 24 ก.พ. 2563 D11000063120176 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายไวนิล - - 5,900.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0577 24 ก.พ. 2563 D11000063120184 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายโฟม - - 7,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0576 24 ก.พ. 2563 D11000063120183 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0575 24 ก.พ. 2563 D11000063110147 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อรองเท้านักกีฬา - 9,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2078 24 ก.พ. 2563 D33000063120025 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2077 24 ก.พ. 2563 D33000063130005 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าเช่ารถปรับอากาศ - 15,080.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2076 24 ก.พ. 2563 D33000063120024 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างแต่งหน้าเชียร์หรีดเดอร์ - - 7,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
2075 24 ก.พ. 2563 D33000063130006 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าเช่าชุดเชียร์หรีดเดอร์ - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2074 24 ก.พ. 2563 F35000063820006 คณะเกษตรและชีวภาพ นายอิทธิรงค์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 11,250.00 ผ่านการตรวจสอบ
2073 24 ก.พ. 2563 D35000063120013 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างแต่งหน้า - - 2,850.00 ผ่านการตรวจสอบ