ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2045 21 ก.พ. 2563 F32000063520024 คณะวิทยาการจัดการ นายพิชิต ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 8,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
2044 21 ก.พ. 2563 F32000063520023 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.นภัสสร ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2043 21 ก.พ. 2563 D32000063120037 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างแต่งหน้า - - 5,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2042 21 ก.พ. 2563 D32000063130007 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าเช่าชุดการแสดง - - 10,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2041 21 ก.พ. 2563 D32000063130008 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าเช่ารถปรับอากาศ 5,729.10 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0570 21 ก.พ. 2563 D11000063120169 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำกุญแจกระจก - - 5,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0569 21 ก.พ. 2563 F0000063550099 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า - 1,774,745.92 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0568 21 ก.พ. 2563 D11000063120179 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าใช้จ่ายงานกีฬาสี 15,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0567 21 ก.พ. 2563 D11000063130040 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาสี - 55,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0566 21 ก.พ. 2563 D11000063130041 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าเช่าชุดพิธีกร 34,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0565 21 ก.พ. 2563 D11000063110144 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาสี - 14,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0564 21 ก.พ. 2563 D11000063110146 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาสี - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0563 21 ก.พ. 2563 F0000063550098 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า - 410.35 - ผ่านการตรวจสอบ
2040 21 ก.พ. 2563 F33000063820013 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารเช่้าและอาหารว่าง - - 25,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
2039 21 ก.พ. 2563 F16000063570051 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย ผศ.ดร.จรัล - 14,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2038 21 ก.พ. 2563 F16000063570050 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย น.ส.กฤติยา 125,037.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2037 21 ก.พ. 2563 F11040063820196 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 3,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2036 21 ก.พ. 2563 F11040063820197 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2035 21 ก.พ. 2563 F11040063820194 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 6,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2034 21 ก.พ. 2563 F11040063820195 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2033 21 ก.พ. 2563 F11040063820192 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2032 21 ก.พ. 2563 F11040063820193 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2031 21 ก.พ. 2563 F11040063820190 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 3,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2030 21 ก.พ. 2563 F11040063820191 กองคลัง น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2029 21 ก.พ. 2563 D31000063110052 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปภาดา ค่่าจัดซื้อวัสดุฝึก - 3,070.90 - ผ่านการตรวจสอบ
2028 21 ก.พ. 2563 D31000063110051 คณะวิทยาศาสตร์ นายไพโรจน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,070.90 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0562 21 ก.พ. 2563 D11000063120167 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างซ่อมแซมปั้ม - 21,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0561 21 ก.พ. 2563 D11000063120166 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 5,029.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0560 21 ก.พ. 2563 D11000063120165 งานสารบรรณ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 10,047.30 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0559 21 ก.พ. 2563 D11000063120164 งานสารบรรณ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาลิฟท์โดยสาร - 16,264.00 - ผ่านการตรวจสอบ