ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0558 21 ก.พ. 2563 D11000063120162 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจ้างบริการซักอบรีด - 20,171.64 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0557 21 ก.พ. 2563 D11000063120161 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - 8,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2027 21 ก.พ. 2563 F11040063820188 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 34,000.00 - แก้ไข
2025 20 ก.พ. 2563 F31000063520063 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าอาหารและอาหารว่าง 660.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2024 20 ก.พ. 2563 F31000063820040 คณะวิทยาศาสตร์ นายวิชัย ค่าอาหารและอาหารว่าง 3,360.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2023 20 ก.พ. 2563 F73000063520011 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิจตยา ค่าเบี้ยประชุม - 10,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0556 20 ก.พ. 2563 D11000063120172 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเหรียญรางวัล - - 50,120.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0555 20 ก.พ. 2563 D11000063120171 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำเข็ม CRU79 - - 96,300.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0554 20 ก.พ. 2563 D11000063130037 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเวที แสง สี เสียง - - 60,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0553 20 ก.พ. 2563 D11000063120174 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างแต่งหน้า - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2022 20 ก.พ. 2563 D51000063120002 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจ้างซักผ้า - 250.38 - ผ่านการตรวจสอบ
2021 20 ก.พ. 2563 F11050063520013 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.อัญชัญ ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล - 16,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2020 20 ก.พ. 2563 F11050063820010 กองพัฒนานักศึกษา นายกิติณัฐ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 30,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
2019 20 ก.พ. 2563 F11050063570042 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษารายปี - - 102,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2018 20 ก.พ. 2563 F11070063820047 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2017 20 ก.พ. 2563 F51000063520051 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตอบแทนวิทยากร 12,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2016 20 ก.พ. 2563 D51000063130004 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าเช่าวัสดุ - - 11,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
2015 20 ก.พ. 2563 D51000063110015 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 2,482.00 ผ่านการตรวจสอบ
2014 20 ก.พ. 2563 D51000063110017 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อชุดจีน 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2013 20 ก.พ. 2563 F34000063570005 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.สุกานดา ค่าธรรมเนียมการศึกษา - - 55,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2012 20 ก.พ. 2563 F34000063570004 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายพุทธินันท์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา - - 55,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2011 20 ก.พ. 2563 F34000063570003 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ พิรดา ค่าธรรมเนียมการศึกษา - - 83,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2010 20 ก.พ. 2563 F34000063520029 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางณัฐนันท์ ค่าตอบแทนการเขียนผลงาน - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2009 20 ก.พ. 2563 F34000063520028 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นางทรรศนีย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 3,150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2008 20 ก.พ. 2563 F34000063520027 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายธงชัย ค่าตอบแทนวิทยากร - - 6,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2007 20 ก.พ. 2563 F34000063570006 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ ผศ.ธมาภรณ์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา - - 55,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0552 20 ก.พ. 2563 D11000063120170 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาสี - 7,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2006 20 ก.พ. 2563 F16000063870023 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.สงยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 29,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
2005 20 ก.พ. 2563 F16000063870024 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 2,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
2004 20 ก.พ. 2563 F61000063530064 ศูนย์-ชัยนาท นายอรินทร์ศักดิ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 880.00 - ผ่านการตรวจสอบ