ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2072 24 ก.พ. 2563 D35000063130002 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าเช่าชุดขบวนพาเหรด - - 3,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
2070 24 ก.พ. 2563 F11070063820052 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 11,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2069 24 ก.พ. 2563 F16000063570052 สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวยวงทอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - - 690.00 ผ่านการตรวจสอบ
2068 24 ก.พ. 2563 F14000063820014 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางกุลชไม ค่าตอบแทนนักศึกษา 2,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2067 24 ก.พ. 2563 F14000063820013 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางกุลไชม ค่าตอบแทนนักศึกษา 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2066 24 ก.พ. 2563 D13000063120006 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่อข่าย - 250,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2065 24 ก.พ. 2563 D13000063120010 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจ้างปรับปรุงห้อง - 111,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2064 24 ก.พ. 2563 F17000063520001 สำนักงานตรวจสอบภายใน น.ส.รัชฎาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 3,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2063 24 ก.พ. 2563 F31000063820043 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ดวงพร ค่าตอบแทนวิทยากร 10,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2062 24 ก.พ. 2563 F51000063830005 ว.แพทย์ทางเลือก นายปวรุตม์ ค่าเบี้ยเลี้ยง - 10,675.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2061 24 ก.พ. 2563 F51000063520050 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 3,000.00 แก้ไข
2026 21 ก.พ. 2563 F11040063820189 กองบริหารงานบุคคล รัตนาภรณ์ ผานิจ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 480.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0574 23 ก.พ. 2563 D11000063110145 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าซื้อไส้กรองน้ำ - 11,750.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0573 23 ก.พ. 2563 D11000063110143 กองกลาง น.ส.ทิชากร ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - 10,999.60 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0572 23 ก.พ. 2563 D11000063110142 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งซุ้มเทิดพระเกียรติ - 64,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2060 23 ก.พ. 2563 F14000063520020 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.สำราญ ค่าพิธีการทางศาสนา 3,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2059 23 ก.พ. 2563 D14000063120017 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจัดสถานที่ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2058 23 ก.พ. 2563 D14000063110015 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าดอกไม้ติดอกธูปเทียน 350.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2057 23 ก.พ. 2563 D14000063120016 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจัดสถานที่ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2056 21 ก.พ. 2563 F11040063820203 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2055 21 ก.พ. 2563 F11040063820201 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2054 21 ก.พ. 2563 F11040063820200 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,225.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2053 21 ก.พ. 2563 F11040063820202 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2052 21 ก.พ. 2563 F11040063820199 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2051 21 ก.พ. 2563 F11040063820198 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0571 21 ก.พ. 2563 F0000063550100 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 110.21 - ผ่านการตรวจสอบ
2050 21 ก.พ. 2563 F71030063550008 สระว่ายน้ำ นายสัมฤทธิ์ ค่าโทรศัพท์ - 313.50 - ผ่านการตรวจสอบ
2049 21 ก.พ. 2563 D32000063110089 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อวัสดุ 4,996.90 - - ผ่านการตรวจสอบ
2048 21 ก.พ. 2563 F32000063820020 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.รจนา ค่าตอบแทนวิทยากร - - 10,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2047 21 ก.พ. 2563 F32000063520025 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.สุรภา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 570.00 - ผ่านการตรวจสอบ