ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2117 25 ก.พ. 2563 F12000063880013 สำนักงานประกันคุณภาพ นายขนก ค่าตอบแทนการสอน 22,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2116 25 ก.พ. 2563 D33000063110082 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อเครื่องลงเวลา - 21,293.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2115 25 ก.พ. 2563 D33000063110078 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณฦ์ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ - 380.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2114 25 ก.พ. 2563 D33000063110080 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 4,958.38 - - ผ่านการตรวจสอบ
2113 25 ก.พ. 2563 F11050063570039 กองพัฒนานักศึกษา นายอาณัติ ค่าประกันอุบัติเหตุ - 106,316.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0589 25 ก.พ. 2563 D000000063120001 กองคลัง น.ส.อุมาพร ค่าจ้างผลิตโปรแกรม - 1,558,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0588 25 ก.พ. 2563 D11000063130038 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าเช่าขบวนเครื่องสูง - - 25,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0587 25 ก.พ. 2563 D1100006311015 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 95.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0586 25 ก.พ. 2563 D11000063110151 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0585 25 ก.พ. 2563 D11000063130039 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าเช่าชุดและแต่งหน้า - - 30,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0584 25 ก.พ. 2563 F11020063520111 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าตอบแทนผู้คุมงาน - 7,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0583 25 ก.พ. 2563 F0000063550101 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2112 25 ก.พ. 2563 F40000063520021 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าเงินประจำตำแหน่ง - 25,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2111 25 ก.พ. 2563 D32000063120038 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำใบประกาศนียบัตร 860.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2110 25 ก.พ. 2563 F32000063580004 คณะวิทยาการจัดการ นายฉัตรมงคล ค่าตอบแทนวิทยากร 4,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2109 25 ก.พ. 2563 F33080063540003 โรงเรียนสาธิต น.ส.กัลยา ค่าล่วงเวลา - 14,850.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2108 25 ก.พ. 2563 F51000063520052 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 5,280.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2107 25 ก.พ. 2563 F51000063860004 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.หทัยรัตน์ ค่าตอบแทนการสอน - 15,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2106 25 ก.พ. 2563 D51000063110018 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซื้อวัสดุ 600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2105 25 ก.พ. 2563 F31000063820041 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปภาดา ค่าลงทะเบียน 9,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2104 25 ก.พ. 2563 F31000063550003 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าโทรศัพท์ 483.64 - - ผ่านการตรวจสอบ
2103 25 ก.พ. 2563 F31000063820037 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.สิริทิพ ค่าตอบแทนนักศึกษา 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2102 25 ก.พ. 2563 F11040063520109 กองบริหารงานบุคคล น.ส.กิฑาทิพย์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 540.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2101 25 ก.พ. 2563 F11070063820054 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 2,340.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2100 25 ก.พ. 2563 F11070063820053 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 104,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0582 25 ก.พ. 2563 D11000063120182 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่่าจ้างถ่ายเอกสาร - 10,864.56 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0581 25 ก.พ. 2563 D11000063120173 งานประชาสัมพันธ์ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ - 2,675.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2099 25 ก.พ. 2563 F11020563570005 กองคลัง นายสัมฤทธิ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2098 25 ก.พ. 2563 F11040063820204 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2097 25 ก.พ. 2563 F11040063820205 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 210.00 - ผ่านการตรวจสอบ