ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2141 26 ก.พ. 2563 F14000063820015 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางกุลชไม ค่าอาหารและอาหารว่าง 6,330.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2140 26 ก.พ. 2563 F12000063880014 สำนักงานประกันคุณภาพ นายนัตพงษ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 10,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2139 26 ก.พ. 2563 F11050063520017 กองพัฒนานักศึกษา นายธนาเสฏฐ์ ค่าสนับสนุนกิจกรรม - - 10,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2138 26 ก.พ. 2563 F51000063520053 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2137 26 ก.พ. 2563 F51000063550003 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าโทรศัพท์ - - 337.47 ผ่านการตรวจสอบ
2136 26 ก.พ. 2563 F51000063520054 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าลงทะเบียน - - 19,040.00 ผ่านการตรวจสอบ
2135 26 ก.พ. 2563 D32000063130006 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าเช่าชุด 11,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2134 26 ก.พ. 2563 F32000063820022 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.รจนา ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 10,700.00 ผ่านการตรวจสอบ
2133 26 ก.พ. 2563 D32000063110094 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อผ้าขนหนู - - 910.00 ผ่านการตรวจสอบ
2132 26 ก.พ. 2563 F32000063820023 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อลิสา ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 7,770.00 ผ่านการตรวจสอบ
2131 26 ก.พ. 2563 D32000063120044 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าเล่มรายงานผลการดำเนินงาน - - 200.00 ผ่านการตรวจสอบ
2130 26 ก.พ. 2563 D32000063120041 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างอัดภาพกิจกรรม - - 320.00 ผ่านการตรวจสอบ
2129 26 ก.พ. 2563 F32000063820021 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.อรณี ค่าอาหารสำหรับนักศึกษา - - 9,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
2128 26 ก.พ. 2563 D32000063110092 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อของที่ระลึก - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2127 26 ก.พ. 2563 D32000063120042 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างทำป้ายไวนิล - - 300.00 ผ่านการตรวจสอบ
2126 26 ก.พ. 2563 D32000063120028 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจัดซื้อโล่รางวัล 21,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2125 26 ก.พ. 2563 D32000063120035 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างแต่งหน้า 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2071 26 ก.พ. 2563 D35000063120012 คณะเกษตรและชีวภาพ ชลธิชา ค่าจ้างทำชุดกีฬาและเสื้อกองเชียร์ - - 9,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
2124 26 ก.พ. 2563 F33000063880016 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 18,300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2123 26 ก.พ. 2563 F33000063880015 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 6,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2122 26 ก.พ. 2563 F33000063880014 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเงินรางวัล 6,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2121 26 ก.พ. 2563 F33000063880013 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 11,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2120 25 ก.พ. 2563 D31000063110053 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 8,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2119 25 ก.พ. 2563 F31000063820038 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.สิริทิพ ค่าอาหารและอาหารว่าง 43,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0594 25 ก.พ. 2563 D11000063110149 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 16,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0593 25 ก.พ. 2563 D11000063110148 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 6,698.20 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0592 25 ก.พ. 2563 D11000063120192 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0591 25 ก.พ. 2563 D11000063120191 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 2,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0590 25 ก.พ. 2563 D11000063120190 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2118 25 ก.พ. 2563 F12000063880012 สำนักงานประกันคุณภาพ นายขนก ค่าอาหารและอาหารว่าง 43,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ