ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3354 24 มิ.ย. 2563 F16000063570114 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3353 24 มิ.ย. 2563 F16000063570115 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3352 22 มิ.ย. 2563 F11070063820096 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 19,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3351 22 มิ.ย. 2563 F11070063820095 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 23,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3350 22 มิ.ย. 2563 F11070063820094 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 25,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0864 22 มิ.ย. 2563 D11000063110206 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจัดซื้อชุดครุภัณฑ์พัฒนาระบบสารสนเทศ 1,182,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3349 22 มิ.ย. 2563 F11070063820092 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 113.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3348 22 มิ.ย. 2563 F11070063820093 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,440.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3347 22 มิ.ย. 2563 D51000063110025 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดการเรียนการสอน 4,260.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3346 22 มิ.ย. 2563 D51000063130007 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 19,260.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3345 22 มิ.ย. 2563 F11040063820336 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารและอาหารว่าง 25,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3344 22 มิ.ย. 2563 F11040063820334 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะ - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3343 22 มิ.ย. 2563 F11040063820333 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 63,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3342 22 มิ.ย. 2563 F11040063820335 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 3,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3341 22 มิ.ย. 2563 F31000063820068 คณะวิทยาศาสตร์ นายสุรชัย ค่าอาหารเย็น 26,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3340 22 มิ.ย. 2563 F11050063570056 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษา 55,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3339 22 มิ.ย. 2563 F51000063520084 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3338 22 มิ.ย. 2563 F51000063520085 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0830 22 มิ.ย. 2563 F0000063550158 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำปะปา - 935.76 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0863 22 มิ.ย. 2563 F00000063550163 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำประปา 93,679.58 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0862 22 มิ.ย. 2563 F00000063550164 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำประปา 36,202.97 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0861 22 มิ.ย. 2563 F00000063550165 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าน้ำประปา - 8,268.73 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0860 22 มิ.ย. 2563 F00000063550166 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,068.93 - รอการตรวจสอบ
ส่ง0860 22 มิ.ย. 2563 f00000063550166 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,068.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0859 22 มิ.ย. 2563 F00000063550167 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0858 22 มิ.ย. 2563 F00000063550168 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 968.35 - ผ่านการตรวจสอบ
3337 22 มิ.ย. 2563 F12000063880016 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ชุลีกร ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 7,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3336 19 มิ.ย. 2563 F11060563820006 งานยานพาหนะ นางสุกัญญา ค่าต่อประกันภัย - 54.00 - แก้ไข
3335 19 มิ.ย. 2563 D14000063110016 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจัดซื้อวัสดุ 738.30 - - แก้ไข
3328 19 มิ.ย. 2563 F11040063820329 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าตอบแทนกรรมการ - 60,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ