ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0121 12 พ.ย. 2563 D11000064120035 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0120 12 พ.ย. 2563 D11000064120036 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0119 12 พ.ย. 2563 D11000064120037 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0118 12 พ.ย. 2563 D11000064120045 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0117 12 พ.ย. 2563 D11000064110050 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0116 12 พ.ย. 2563 D11000064110051 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อพลาสติก - 250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0115 12 พ.ย. 2563 D11000064120044 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจ้างปริ๊นเอกสาร - 160.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0114 12 พ.ย. 2563 D11000064120046 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจ้างเคลือบเอกสาร - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0113 12 พ.ย. 2563 D11000064110047 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - 450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0112 12 พ.ย. 2563 D11000064110053 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อถุงผ้า - 190.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0111 12 พ.ย. 2563 D11000064110052 งานสารบรรณ น.ส.ทิชากร ค่าจัดวื้อพวงมาลัย - 3,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0461 12 พ.ย. 2563 D33000064120009 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0460 12 พ.ย. 2563 D33000064120010 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,415.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0459 12 พ.ย. 2563 D33000064120007 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0458 12 พ.ย. 2563 D33000064120006 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 1,100.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0457 12 พ.ย. 2563 F16000064570027 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ - - 29,800.00 ผ่านการตรวจสอบ
0456 12 พ.ย. 2563 F16000064570023 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย ดร.อาจารีย์ - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0455 12 พ.ย. 2563 F16000064570022 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย ผศ.ดร.อาจารีย์ - - 211,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0454 12 พ.ย. 2563 F16000064570024 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย นายพงศกร - - 85,662.00 ผ่านการตรวจสอบ
0453 12 พ.ย. 2563 F16000064570025 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย น.ส.สายสุนีย์ - - 86,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0452 12 พ.ย. 2563 F16000064570026 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย นายสุรชัย - - 50,439.00 ผ่านการตรวจสอบ
0451 12 พ.ย. 2563 F16000064570021 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายวิมล ทุนวิจัย ผศ.ดร.อาจารีย์ - - 25,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0450 12 พ.ย. 2563 F31000064560006 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 96,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0449 12 พ.ย. 2563 F31000064560005 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 9,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0448 12 พ.ย. 2563 F31000064560003 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 110,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0447 12 พ.ย. 2563 F31000064560002 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 45,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0446 12 พ.ย. 2563 F31000064560001 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 3,240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0445 12 พ.ย. 2563 F31000064560009 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.วรรณา ค่าตอบแทนการสอน - 9,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0110 12 พ.ย. 2563 D11000064120042 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจ้างดูแลทำความสะอาด - 104,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0109 12 พ.ย. 2563 F0000064550026 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ 480.70 - - ผ่านการตรวจสอบ