ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2564  |  2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

0444 11 พ.ย. 2563 F32000064520006 คณะวิทยาการจัดการ น.ส.ธันย์รดี ค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรอง - 4,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0443 11 พ.ย. 2563 F11050064580001 กองพัฒนานักศึกษา นายประพร ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน - 15,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0442 11 พ.ย. 2563 F11040064820053 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะ - 4,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0441 11 พ.ย. 2563 F11040064820054 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 54,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0440 11 พ.ย. 2563 F11040064820052 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าตอบแทนกรรมการ - 30,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0439 11 พ.ย. 2563 D16000064120001 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.วารุณี ค่าถ่ายเอกสาร - - 20,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
0438 11 พ.ย. 2563 F16000064870008 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าเบี้ยประชุม - - 34,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
0437 11 พ.ย. 2563 F16000064870007 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง - - 3,300.00 ผ่านการตรวจสอบ
0436 11 พ.ย. 2563 F16000064570019 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - - 36,765.00 ผ่านการตรวจสอบ
0435 11 พ.ย. 2563 F16000064570020 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย - - 556,978.00 ผ่านการตรวจสอบ
0434 11 พ.ย. 2563 F71010064520012 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค น.ส.วัชราภรณ์ ค่าอาหารเช้า - 65,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0433 11 พ.ย. 2563 F33000064870007 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 5,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0432 11 พ.ย. 2563 F33000064820002 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าเบี้ยประชุม - 13,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0431 11 พ.ย. 2563 D34000064110009 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ นายสุเมธ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 131,430.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0430 11 พ.ย. 2563 F73000064560002 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นางนิตจยา ค่าตอบแทนการสอน - 106,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0429 11 พ.ย. 2563 F73000064520004 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป น.ส.ศิราวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 13,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0428 11 พ.ย. 2563 F11050064520006 กองพัฒนานักศึกษา นายธนาเสฏฐ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 8,400.00 ผ่านการตรวจสอบ
0427 11 พ.ย. 2563 F11040064820051 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะกรรมการ - 1,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0426 11 พ.ย. 2563 F11040064820050 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 35,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0108 11 พ.ย. 2563 F11020064520044 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ 5,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0107 11 พ.ย. 2563 F11020064520045 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 5,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0106 11 พ.ย. 2563 F11020064520046 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 6,300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0105 11 พ.ย. 2563 F11020064520047 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 5,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0104 11 พ.ย. 2563 F11020064520048 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0103 11 พ.ย. 2563 F11020064520049 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 4,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0102 10 พ.ย. 2563 F11020064520039 กองคลัง น.ส.ชลธิชา ค่าตอบแทนกรรมการ - 8,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0425 10 พ.ย. 2563 D51000064110004 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าจัดซ์้อวัสดุ 25,258.59 - - ผ่านการตรวจสอบ
0424 10 พ.ย. 2563 D51000064110007 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 48,150.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
0423 10 พ.ย. 2563 D51000064130001 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - 9,630.00 - ผ่านการตรวจสอบ
0422 10 พ.ย. 2563 F11070064820023 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,950.00 - ผ่านการตรวจสอบ