ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

3327 19 มิ.ย. 2563 F11040063820316 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3326 19 มิ.ย. 2563 F11040063820320 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,825.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3325 19 มิ.ย. 2563 F11040063820321 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3324 19 มิ.ย. 2563 F11040063520323 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,625.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3323 19 มิ.ย. 2563 F11040063520138 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3322 19 มิ.ย. 2563 F11040063520137 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 7,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3321 19 มิ.ย. 2563 F11040063520142 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3320 19 มิ.ย. 2563 F11040063520139 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,725.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3319 19 มิ.ย. 2563 F11040063520141 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 330.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0833 19 มิ.ย. 2563 F11020063520147 สำนักวิทยบริการ พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 261,000,005.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0832 19 มิ.ย. 2563 F11020063520163 สำนักวิทยบริการ พัชรี ค่าตอบแทนกรรมการ - 1,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3334 19 มิ.ย. 2563 F11050063570058 กองพัฒนานักศึกษา นายอาณัติ ค่าประกันอุบัติเหตุ - 29,528.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3333 19 มิ.ย. 2563 F11050063570057 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษารายปี น.ส.มณีดาว - - 8,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
3332 19 มิ.ย. 2563 D13000063110034 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 100,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
3331 19 มิ.ย. 2563 F11070063820091 กองบริหารงานบุคคล นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 26,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3330 19 มิ.ย. 2563 F11040063820322 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,225.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3329 19 มิ.ย. 2563 F11040063820319 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3318 19 มิ.ย. 2563 F11040063520140 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 4,425.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3317 19 มิ.ย. 2563 F11040063820305 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3316 19 มิ.ย. 2563 F11040063820306 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 5,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3315 19 มิ.ย. 2563 F11040063820332 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 450.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3314 19 มิ.ย. 2563 F11040063820330 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,040.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3313 19 มิ.ย. 2563 F11040063820331 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัตนาภรณ์ ค่าเบี้ยประชุม - 32,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3312 19 มิ.ย. 2563 F11040063820327 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 390.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3311 19 มิ.ย. 2563 F11040063820324 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3310 19 มิ.ย. 2563 F11040063820326 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,260.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3309 19 มิ.ย. 2563 F11040063820328 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี อาหารว่างและเครื่องดื่ม - 240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3283 19 มิ.ย. 2563 D61000063180011 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ - 19,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3308 19 มิ.ย. 2563 F11040063820317 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ
3307 19 มิ.ย. 2563 F11040063820318 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 2,325.00 - ผ่านการตรวจสอบ