ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0742 5 พ.ค. 2563 D11000063120245 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องเตือนสัญญานไฟ - 16,157.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0741 5 พ.ค. 2563 D11000063120246 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษาระบบสัณญาณเตือนไฟ - 151,940.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0740 5 พ.ค. 2563 D11000063120242 งานอาคารสถานที่ น.ส.ทิชากร ค่าจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด - 12,840.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2847 5 พ.ค. 2563 F61000063540014 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าล่วงเวลา - 15,310.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0739 5 พ.ค. 2563 D11000063120244 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 4,996.90 - แก้ไข
2846 5 พ.ค. 2563 F61000063570009 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าจ้างชั่วคราว - 22,293.15 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0738 5 พ.ค. 2563 D11000063110185 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุแอลกอฮอลล์ - 4,943.40 - ผ่านการตรวจสอบ
2845 5 พ.ค. 2563 F61000063560033 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 3,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0737 5 พ.ค. 2563 D11000063110186 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุช่าง - 169.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2844 5 พ.ค. 2563 F61000063550015 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าโทรศัพท์ - 220.96 - ผ่านการตรวจสอบ
2843 5 พ.ค. 2563 F61000063560032 ศูนย์-ชัยนาท น.ส.ยุพาพร ค่าตอบแทนการสอน - 14,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0736 5 พ.ค. 2563 D11000063110187 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - 3,720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2842 5 พ.ค. 2563 F11040063520129 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่าเบี้ยประชุม - 3,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2841 5 พ.ค. 2563 F11040063520128 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 360.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0735 5 พ.ค. 2563 D110000693110188 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2840 5 พ.ค. 2563 F11040063520127 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่าตอบแทนกรรมการ 2,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2839 5 พ.ค. 2563 F11040063520126 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่าตอบแทนกรรมการ 2,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0734 5 พ.ค. 2563 D11000063110189 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อวัสดุงานช่าง - 295.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0733 5 พ.ค. 2563 D11000063110190 โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค นายเชาวน์ ค่าจัดวัสดุงานงานช่าง - 125.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0732 5 พ.ค. 2563 D11000063130056 สำนักงานประกันคุณภาพ น.ส.ทิชากร ค่าเช่าเครื่องเอกสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0743 5 พ.ค. 2563 D11000063180016 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างซ่อมนาฬิกา - 43,549.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2849 5 พ.ค. 2563 F11070063820068 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2848 5 พ.ค. 2563 F11070063820067 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 23,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2781 14 เม.ย. 2563 F16000063570090 สถาบันวิจัยและพัฒนา ยวงทอง ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ - - 8,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2681 14 เม.ย. 2563 D33000063110121 คณะศึกษาศาสตร์ อาภรณ์ ค่าวัสดุใช้ในกิจกรรม - 28,127.50 - ผ่านการตรวจสอบ
2682 5 พ.ค. 2563 D33000063110122 คณะศึกษาศาสตร์ อาภรณ์ ค่าวัสดุใช้ในกิจกรรม - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0731 30 เม.ย. 2563 D11000063110191 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 1,039,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2813 30 เม.ย. 2563 D34000063120016 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างรื้อถอนและติดตั้ง 31,458.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2842 30 เม.ย. 2563 D61000063110031 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 17,032.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0730 30 เม.ย. 2563 D11000063110181 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร - 59,436.36 - ผ่านการตรวจสอบ