ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

ส่ง0729 30 เม.ย. 2563 D11000063110180 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ - 101,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0728 30 เม.ย. 2563 D11000063120234 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ - 101,150.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0727 30 เม.ย. 2563 D11000063120243 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าจ้างเสื้อโปโล - 250,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0726 30 เม.ย. 2563 D11000063120238 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 5,350.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0725 30 เม.ย. 2563 D11000063120239 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 3,477.50 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0724 30 เม.ย. 2563 D11000063120240 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร - 4,815.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0723 30 เม.ย. 2563 D11000063120241 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - 8,025.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0722 30 เม.ย. 2563 F11020063820012 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0721 30 เม.ย. 2563 F11020063820013 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าเบี้ยประชุม - 13,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0719 30 เม.ย. 2563 F00000063550134 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า - 208,593.20 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0720 30 เม.ย. 2563 F00000063550135 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า - 1,497,231.76 - ผ่านการตรวจสอบ
2811 28 เม.ย. 2563 D31000063130010 คณะวิทยาศาสตร์ นางโสภิต ค่าเช่าอุปกรณ์สนามมวย 7,500.00 - - แก้ไข
2810 28 เม.ย. 2563 D51000063110020 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.กตัญญู ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ 25,997.79 - - ผ่านการตรวจสอบ
2809 28 เม.ย. 2563 d35000063110034 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าซื้อวัสดุ - 2,079.25 - ผ่านการตรวจสอบ
2808 28 เม.ย. 2563 D35000063110033 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าซื้อวัสดุ - 349.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2807 28 เม.ย. 2563 D35000063110032 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าซื้อวัสดุ - 515.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2806 28 เม.ย. 2563 D35000063110030 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าซื้อวัสดุ - 2,400.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2805 28 เม.ย. 2563 D35000063110031 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าซื้อวัสดุ - 1,536.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2804 28 เม.ย. 2563 d33000063110136 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา - 32,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2803 28 เม.ย. 2563 D33000063110130 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา - 3,392.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2802 28 เม.ย. 2563 D33000063110110 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา - 23,808.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2801 28 เม.ย. 2563 D33000063110112 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา - 14,112.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2800 28 เม.ย. 2563 D33000063110109 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา - 32,928.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2799 28 เม.ย. 2563 D33000063110125 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา - 5,568.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2798 28 เม.ย. 2563 D33000063110108 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา - 33,408.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2797 28 เม.ย. 2563 D33000063110111 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา - 13,248.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2796 28 เม.ย. 2563 D33000063110127 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา - 5,184.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2795 28 เม.ย. 2563 D33000063110097 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา - 24,140.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2794 28 เม.ย. 2563 D33000063110102 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา - 32,959.21 - ผ่านการตรวจสอบ
2793 28 เม.ย. 2563 D33000063110101 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา - 10,367.23 - ผ่านการตรวจสอบ