ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2792 28 เม.ย. 2563 D33000063110129 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา - 4,416.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2791 28 เม.ย. 2563 D33000063110126 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 8,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2790 28 เม.ย. 2563 D33000063110128 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา - 6,240.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2789 28 เม.ย. 2563 D33000063110098 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา - 4,055.30 - ผ่านการตรวจสอบ
2788 28 เม.ย. 2563 D33000063110104 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึกรายวิชา - 3,140.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2787 28 เม.ย. 2563 D33000063110115 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุฝึก - 17,496.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2786 28 เม.ย. 2563 D33000063110105 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 15,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2785 28 เม.ย. 2563 D33000063110106 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าซื้อวัสดุ 9,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2787 28 เม.ย. 2563 F33000063870028 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 3,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2783 28 เม.ย. 2563 F33000063870029 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 12,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2782 27 เม.ย. 2563 F16000063570088 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าเบี้ยประชุม - - 5,025.00 ผ่านการตรวจสอบ
2780 27 เม.ย. 2563 D16000063110007 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าตอบแทนการเผยแพร่วิจัย - - 20,865.00 ผ่านการตรวจสอบ
2779 27 เม.ย. 2563 F16000063570089 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.ยวงทอง ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0718 23 เม.ย. 2563 F0000063550132 กองคลัง น.ส.สมพร โทรศัพท์ - 1,068.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0717 23 เม.ย. 2563 F0000063550133 กองคลัง น.ส.สมพร โทรศัพท์ - 56.16 - ผ่านการตรวจสอบ
2778 23 เม.ย. 2563 F11070063820071 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,590.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2777 23 เม.ย. 2563 F11070063820070 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 22,700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0716 23 เม.ย. 2563 D110200631100001 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง - 18,890.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0715 23 เม.ย. 2563 F0000063550130 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,929.05 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0714 23 เม.ย. 2563 F0000063550131 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า - 198.85 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0713 23 เม.ย. 2563 D11000063120229 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นายเชาวน์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 5,064.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0712 23 เม.ย. 2563 D11000063120232 งานอาคารสถานที่ นายเชาวน์ ค่าจ้างดูแลรักษากล้องวงจรปิด - 18,190.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2776 23 เม.ย. 2563 F51000063520066 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พัก - 10,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2775 23 เม.ย. 2563 โ51000063520068 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2774 23 เม.ย. 2563 F51000063520067 ว.แพทย์ทางเลือก นางวรรณธิดา ค่าที่พักอาจารย์แพทย์จีน - 20,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2773 23 เม.ย. 2563 F16000063570087 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 1,650.00 ผ่านการตรวจสอบ
2772 23 เม.ย. 2563 F16000063570086 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าเบี้ยประชุม - - 35,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
2771 23 เม.ย. 2563 D61000063130012 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต - 74,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2770 23 เม.ย. 2563 D61000063130010 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต - 74,900.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2769 23 เม.ย. 2563 D61000063110035 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจัดซื้อพระบรมรูป - 5,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ