ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2738 20 เม.ย. 2563 F33000063870026 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 3,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2737 20 เม.ย. 2563 F33000063870025 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 5,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2736 20 เม.ย. 2563 F33000063870024 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 7,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2735 20 เม.ย. 2563 F33000063870023 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารกลางวัน 8,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2734 20 เม.ย. 2563 F33000063520024 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2733 20 เม.ย. 2563 D35000063110029 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าซื้อวัสดุ 2,120.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2732 20 เม.ย. 2563 F35000063530008 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สมเกียรติ คชจ.เดินทางไปราชการ 1,905.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2731 20 เม.ย. 2563 F35000063560004 คณะเกษตรและชีวภาพ นายชินกร ค่าตอบแทนการสอน - 2,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2730 20 เม.ย. 2563 F35000063830007 คณะเกษตรและชีวภาพ นายอิทธิรงค์ คชจ.เดินทางไปราชการ 63,950.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2729 20 เม.ย. 2563 F35000063820010 คณะเกษตรและชีวภาพ นายอิทธิรงค์ ค่าอาหารนักเรียน 17,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2728 20 เม.ย. 2563 F35000063530007 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สมเกียรติ คชจ.เดินทางไปราชการ 3,465.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2727 20 เม.ย. 2563 F35000063520016 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สมเกียรติ ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 1,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2726 20 เม.ย. 2563 F35000063530006 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สมเกียรติ คชจ.เดินทางไปราชการ 3,140.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2725 20 เม.ย. 2563 F35000063530010 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.สมเกียรติ คชจ.เดินทางไปราชการ 4,570.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2724 20 เม.ย. 2563 F35000063520017 คณะเกษตรและชีวภาพ ดร.อำนาจ ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 2,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2723 20 เม.ย. 2563 F35000063530009 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา คชจ.เดินทางไปราชการ 2,740.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2722 20 เม.ย. 2563 D35000063120019 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างดูแลแปลงสมุนไพร 9,300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2721 20 เม.ย. 2563 D35000063120016 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างดูแลแปลงสมุนไพร 8,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2720 20 เม.ย. 2563 D35000063130005 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าเช่ารถปรับอากาศ 5,580.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2719 20 เม.ย. 2563 D350000063120017 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างทำโรลอัพ 2,300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2718 20 เม.ย. 2563 D35000063110027 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อสร้างวัตกรรม 10,830.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2717 20 เม.ย. 2563 D35000063110028 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อสร้างวัตกรรม 8,130.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2716 20 เม.ย. 2563 D35000063120018 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจ้างทำวิดีโอและโบรชัวร์ 10,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2715 16 เม.ย. 2563 D13000063110022 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าซื้อหนังสือ 30,786.40 - - ผ่านการตรวจสอบ
2714 16 เม.ย. 2563 F15000063820012 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - 4,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2713 16 เม.ย. 2563 F15000063820011 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าเบี้ยประชุม - 41,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2712 16 เม.ย. 2563 F15000063820010 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง - 6,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2711 16 เม.ย. 2563 F15000063820009 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ นางพรรณนิกุล ค่าเบี้ยประชุม - 43,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2710 16 เม.ย. 2563 D16000063110006 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน 34,175.80 - - ผ่านการตรวจสอบ
2709 16 เม.ย. 2563 F74000063570014 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าตอบแทนผู้จัดการ - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ