ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2675 8 เม.ย. 2563 F11040063820264 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารและอาหารว่่าง - 180.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2674 8 เม.ย. 2563 F11040063820261 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าพาหนะและค่าอาหารและอาหารว่าง - 2,050.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2673 8 เม.ย. 2563 F11040063520120 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รุ่งฤดี ค่าเบี้ยประชุม - 5,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0706 27 มี.ค. 2563 D11000063120218 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่่าจ้างทำความสะอาด - 105,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0705 27 มี.ค. 2563 D11000063120185 กองคลัง นายวรศักดิ์ ค่าจ้างทำความสะอาด - 2,165,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2672 27 มี.ค. 2563 D31000063130015 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าเช่าชุดอำลาตำแหน่งฑูตวัฒนธรรม - - 2,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2671 27 มี.ค. 2563 D31000063130009 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าเช่ารถยนต์ 11,200.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2670 27 มี.ค. 2563 D31000063130011 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าเช่ารถยนต์ 5,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2669 27 มี.ค. 2563 D31000063110079 คณะวิทยาศาสตร์ นางภัทราวรรณ ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 400.00 ผ่านการตรวจสอบ
2668 27 มี.ค. 2563 D31000063110078 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้ิอวัสดุ 3,245.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2667 27 มี.ค. 2563 D31000063110080 คณะวิทยาศาสตร์ นางภัทราวรรณ ค่าจัดซื้อวัสดุ 3,120.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2666 27 มี.ค. 2563 D31000063110081 คณะวิทยาศาสตร์ นางภัทราวรรณ ค่าจัดซื้อวัสดุ 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2665 27 มี.ค. 2563 D31000063130012 คณะวิทยาการจัดการ นางโศภิต ค่าเช่ารถยนต์ไป-กลับ 18,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2664 27 มี.ค. 2563 D31000063130008 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.ไพโรจน์ ค่าเช่ารถยนต์ 9,360.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2663 27 มี.ค. 2563 D31000063130013 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 16,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2662 27 มี.ค. 2563 D31000063110072 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 4,660.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2661 27 มี.ค. 2563 D33000063120031 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 9,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2260 27 มี.ค. 2563 D33000063110090 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 12,880.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2647 24 มี.ค. 2563 D13000063110021 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหนังสือ 18,210.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2646 24 มี.ค. 2563 D13000063110024 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ค่าจัดซื้อหนังสือ 60,450.30 - - ผ่านการตรวจสอบ
2645 24 มี.ค. 2563 D13000063110023 สำนักวิทยบริการ น.ส.ดารัณ ขอจัดซื้อหนังสือ 58,946.85 - - ผ่านการตรวจสอบ
2644 24 มี.ค. 2563 D18000063110003 โครงการจีน น.ส.แพรตะวัน ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 72,533.16 ผ่านการตรวจสอบ
2643 24 มี.ค. 2563 D35000063110026 คณะเกษตรและชีวภาพ น.ส.ชลธิชา ค่าจัดซื้อวัสดุ 5,174.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2642 24 มี.ค. 2563 D34000063120009 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ 98,900.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2641 24 มี.ค. 2563 D34000063110037 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 28,300.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2640 24 มี.ค. 2563 D34000063120013 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างซ่อมลิฟท์และอุปกรณ์ 8,560.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2639 24 มี.ค. 2563 D34000063110038 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจัดซื้อหมึก 22,951.50 - - ผ่านการตรวจสอบ
2638 24 มี.ค. 2563 D34000063120014 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.แสงทิตย์ ค่าจ้างพิมพ์หนัังสือ 30,130.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2637 24 มี.ค. 2563 F33000063870022 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าอาหารและอาหารว่าง 29,520.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2636 24 มี.ค. 2563 D33000063110096 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ 3,135.00 - - ผ่านการตรวจสอบ