ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2624 23 มี.ค. 2563 D31000063110044 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.เอกรัตน์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 153,016.01 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง2623 23 มี.ค. 2563 F18000063560006 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.วันทนาพร ค่าตอบแทนการสอน - - 12,600.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0704 23 มี.ค. 2563 D11000063120227 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 8,996.10 - ผ่านการตรวจสอบ
2621 23 มี.ค. 2563 D14000063130010 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าเช่ารถ 4,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2620 23 มี.ค. 2563 D14000063130009 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร คาเช่ารถ 4,400.00 - - แก้ไข
2619 23 มี.ค. 2563 D31000063110075 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจัดซื้อวัสดุ 1,730.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2618 23 มี.ค. 2563 D31000063130006 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าเช่าชุดไทย 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2617 23 มี.ค. 2563 D31000063120032 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างแต่งหน้าทำผม 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2616 23 มี.ค. 2563 D31000063180003 คณะวิทยาศาสตร์ นางโศภิต ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์ 2,247.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0687 20 มี.ค. 2563 F00000063550119 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 2,174.34 - ผ่านการตรวจสอบ
2609 19 มี.ค. 2563 D16000063110004 สถาบันวิจัยและพัฒนา นายศุภวุฒิ ค่่าจัดซื้อซอฟแวร์ - 100,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2608 19 มี.ค. 2563 F11040063520118 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 270.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2607 19 มี.ค. 2563 F11040063570001 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าตอบแทนกรรมการ 1,800.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0689 19 มี.ค. 2563 F0000063550120 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 1,067.86 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0688 19 มี.ค. 2563 F0000063550118 กองคลัง น.ส.ทิชากร ค่าโทรศัพท์ - 426.93 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0687 19 มี.ค. 2563 F0000063550119 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าโทรศัพท์ - 2,174.34 - ผ่านการตรวจสอบ
2606 19 มี.ค. 2563 F31000063820062 คณะวิทยาศาสตร์ นายยุทธนา ค่าอาหารเย็น - - 94,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
2605 19 มี.ค. 2563 F31000063520074 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดกา ค่าอาหารว่าง 480.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2604 19 มี.ค. 2563 F31000063820061 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ชนะ ค่าอาหารและอาหารว่าง 10,240.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2603 19 มี.ค. 2563 F31000063520071 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ธงจุฑา ค่าต่อบแทนนักศึกษา - 40,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2602 19 มี.ค. 2563 F31000063520070 คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.เอกพรรณ ค่าลงทะเบียนอบรม 3,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2601 19 มี.ค. 2563 F31000063520073 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.สุชานันท์ ค่าอาหารนักศึกษา 4,100.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2600 19 มี.ค. 2563 F31000063520072 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.สุชานันท์ ค่าตอบแทนวิทยากร 6,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2599 19 มี.ค. 2563 D33000063110091 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 26,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2598 19 มี.ค. 2563 D33000063120034 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณื ค่าจ้างพิมพ์ป้าย - 1,872.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2597 19 มี.ค. 2563 D330000636110093 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 655.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2596 19 มี.ค. 2563 F11040063520117 กองบริหารงานบุคคล น.ส.ขวัญหล้า ค่าเบี้ยประชุม - 14,250.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2595 19 มี.ค. 2563 F11030063820005 กองนโยบายและแผน น.ส.ชุลีกร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 1,470.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2594 19 มี.ค. 2563 F11050063520018 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ปราณี ค่าอาหารว่างในการประชุม - 510.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2593 19 มี.ค. 2563 F33000063870021 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ ค่าตอบแทนวิทยากร 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ