ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2592 19 มี.ค. 2563 F74000063510006 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว - - 59,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
2591 19 มี.ค. 2563 F74000063570011 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าประกันสังคม - - 1,500.00 ผ่านการตรวจสอบ
2590 19 มี.ค. 2563 F74000063570012 ศูนย์บ่มเพาะ น.ส.เปมิกา ค่าตอบแทนผู้จัดการ - - 12,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0686 19 มี.ค. 2563 D11000063130043 กองคลัง น.ส.พัชรี ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต - 193,777.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0682 19 มี.ค. 2563 F0000063550117 กองคลัง น.ส.สมพร ค่าไฟฟ้า - 148,450.47 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0685 19 มี.ค. 2563 D11000063150015 กองคลัง นายเชาวน์ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - 319,770.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0684 19 มี.ค. 2563 D11000063120225 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ - - 3,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0683 19 มี.ค. 2563 D11000063120222 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 560.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2589 18 มี.ค. 2563 F33080063520013 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.กัลยา ค่าอาหารกลางวัน - 27,425.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2588 18 มี.ค. 2563 F33080063560004 โรงเรียนสาธิต น.ส.กัลยา ค่าตอบแทนวิยากรสอนภาษาอังกฤษ - 16,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2587 18 มี.ค. 2563 F33080063550006 โรงเรียนสาธิต น.ส.ชนันทร ค่าโทรศัพท์ - 428.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2586 18 มี.ค. 2563 F33080063540004 โรงเรียนสาธิต น.ส.กัลยา ค่าล่วงเวลา - - 8,640.00 ผ่านการตรวจสอบ
2585 18 มี.ค. 2563 F11010163570002 กองบริหารงานบุคคล นางจุฑาทิพย์ ค่าจัดทำหนังสือ - 389,694.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2584 18 มี.ค. 2563 F11040063820259 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าเบี้ยประชุม - 3,650.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2583 18 มี.ค. 2563 F11010163570003 งานสารบรรณ นางจุฑาทิพย์ เงินสนับสนุนจัดทำวารสาร - 5,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2582 18 มี.ค. 2563 F11040063820260 กองบริหารงานบุคคล น.ส.รัชณีวรรณ ค่าอาหารและอาหารว่าง - 770.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2581 18 มี.ค. 2563 F11060563820004 งานยานพาหนะ นางสุกัญญา ค่าต่อทะเบียนรถยนต์ - 2,831.54 - แก้ไข
2580 18 มี.ค. 2563 D14000063110019 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเทอดพร ค่าจัดซื้อดอกไม้ธูปเทียน 350.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2579 18 มี.ค. 2563 F14000063520023 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม น.ส.สำราญ ค่าพิธีทางศาสนา 3,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2578 18 มี.ค. 2563 F40000063520023 บัณฑิตวิทยาลัย น.ส.พรพิมล ค่าเงินประจำตำแหน่ง - 25,600.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2577 18 มี.ค. 2563 F16000063570059 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.สุดารัตน์ ทุนวิจัย ดร.วีระพงษ์ - 51,340.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2575 18 มี.ค. 2563 F16000063870031 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ทุนวิจัย ศ.ดร.พรรณี - 33,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2574 18 มี.ค. 2563 F16000063870032 สถาบันวิจัยและพัฒนา น.ส.กรวิกา ค่าอาหารและอาหารว่าง - - 3,450.00 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0681 18 มี.ค. 2563 F11020163570102 กองคลัง นางภริดา ค่าจ้างพม. 20,439,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2573 17 มี.ค. 2563 D61000063180009 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าซ่อมบำรุงรถตู้ - 4,217.41 - ผ่านการตรวจสอบ
2572 17 มี.ค. 2563 D61000063180010 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ - 2,377.01 - ผ่านการตรวจสอบ
2571 17 มี.ค. 2563 D61000063110037 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าซื้อน้ำมัน - 500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2570 17 มี.ค. 2563 D61000063180008 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าซ่อมสวิตช์ - 1,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2569 17 มี.ค. 2563 D61000063110036 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าน้ำมันตัดหญ้า - 200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2568 17 มี.ค. 2563 D61000063120011 ศูนย์-ชัยนาท นายติณณ์ ค่าจ้างทำวัสดุปชส. 83,200.00 - - แก้ไข