ระบบการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ : 2563

เลขที่รับกองคลัง

วันที่รับเอกสาร

เลขที่เอกสาร (MIS)

หน่วยงาน

ชื่อผู้ทำรายการ

รายการ

จำนวนเงิน (ประเภท)

สถานะเอกสาร

งบประมาณ

รายได้

รับฝาก/เฉพาะกิจ

2545 17 มี.ค. 2563 F11070063820065 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 26,500.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2544 17 มี.ค. 2563 F110702063820063 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าเบี้ยประชุม - 25,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2543 17 มี.ค. 2563 F11070063820066 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางณัฐภษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 330.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2542 17 มี.ค. 2563 D32000063120054 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2541 16 มี.ค. 2563 F51000063520061 ว.แพทย์ทางเลือก น.ส.พันธ์ุศิริ ค่าตั๋วเครื่องบิน - 17,618.42 - ผ่านการตรวจสอบ
2530 16 มี.ค. 2563 F33000063520022 คณะศึกษาศาสตร์ นายอนันต์ เงินสนับสนุนการเขียนผลงาน - 50,000.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2540 16 มี.ค. 2563 F31000063820059 คณะวิทยาศาสตร์ ดร.สุภาพร ค่าลงทะเบียนอบรม 4,500.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2539 16 มี.ค. 2563 F31000063550004 คณะวิทยาศาสตร์ น.ส.ปนัดดา ค่าโทรศัพท์ 228.98 - - ผ่านการตรวจสอบ
2538 16 มี.ค. 2563 D33000063120033 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - 1,012.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2537 16 มี.ค. 2563 D33000063120032 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 700.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2536 16 มี.ค. 2563 D33000063120029 คณะศึกษาศาสตร์ น.ส.อาภาภรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 5,428.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2535 16 มี.ค. 2563 F11040063820251 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าอาหารและอาหารว่าง - 300.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2534 16 มี.ค. 2563 F11040063820250 กองบริหารงานบุคคล น.ส.วรรดี ค่าเบี้ยประชุม - 3,525.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2533 16 มี.ค. 2563 F34000063520037 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.สุมารินทร์ ค่าตอบแทนกรรมการ - 2,800.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2532 16 มี.ค. 2563 F34000063820019* คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ส.กาญจนา ค่าอาหารและอาหารว่าง 6,700.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2531 16 มี.ค. 2563 F34000063820018 คณะมนุษยและสังคมศาสตร์ น.ศกาญจนา ค่าอาหารและอาหารว่าง 8,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2529 16 มี.ค. 2563 F11050063570049 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 15,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2528 16 มี.ค. 2563 F11050063570046 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ธัญญลักษณ์ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง - - 75,000.00 ผ่านการตรวจสอบ
2527 16 มี.ค. 2563 F32000063880020 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.อนุวัฒน์ ค่าอาหารกลางวัน - 3,200.00 - ผ่านการตรวจสอบ
2526 16 มี.ค. 2563 F32000063830009 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าเบี้ยเลี้ยง 2,160.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2525 16 มี.ค. 2563 F32000063880019 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าอาหารและอาหารว่าง 6,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2524 16 มี.ค. 2563 F32000063820028 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.แสงระวี ค่าตอบแทนวิทยากร 9,000.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2523 16 มี.ค. 2563 F32000063870002 คณะวิทยาการจัดการ นายอดิเทพ ค่าตอบแทนวิทยากร 21,600.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2522 16 มี.ค. 2563 F32000063870001 คณะวิทยาการจัดการ นายอดิเทพ ค่าตอบแทนนักศึกษา 2,400.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2521 16 มี.ค. 2563 F32000063830011 คณะวิทยาการจัดการ นายอดิเทพ ค่าเดินทางไปราชการ 17,210.00 - - ผ่านการตรวจสอบ
2520 16 มี.ค. 2563 F11030063820004 กองนโยบายและแผน น.ส.วาสนา ค่าอาหารและอาหารว่าง - 1,740.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0672 13 มี.ค. 2563 D11000063110168 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจัดซื้อวัสดุ - - 34,704.38 ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0671 13 มี.ค. 2563 D11000063110169 สำนักหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป นายเชาวน์ ค่าจัดซื้อหนังสือ - 530.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0670 13 มี.ค. 2563 D1100063120219 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 720.00 - ผ่านการตรวจสอบ
ส่ง0669 13 มี.ค. 2563 D11000063120220 กองพัฒนานักศึกษา น.ส.ทิชากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร - 225.00 - ผ่านการตรวจสอบ